Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av kemiska ämnen : verksamhetsrapport 2011-2013.

Analys av kemiska ämnen : verksamhetsrapport 2011-2013. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karin Höjer, Tomas Gustafsson, Daniel Jansson, Lars Juhlin, Magnus Ekblad, Sten-Åke Fredriksson, Sandra Lindberg, Calle Nilsson, Yvonne Nygren, Johanna Qvarnström, Sara Sandström, Raja Subramaniam, Håkan Wingfors, Crister Åstot, Linda Öberg, Jenny Rattfelt Nyholm, Anders Östin
Ort: Umeå
Sidor: 22
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3817--SE)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, fasfasextraktion, derivatisering, picolinyl, modifiering
Keywords Chemical warfare, solid phase extraction, derivatisation, picolinyl, modification
Sammanfattning Inom projektet "Analys av kemiska ämnen" avses att utveckla den analytiska kemin som verktyg i hantering av farliga ämnen till stöd för främst Försvarsmakten och andra aktörer som i sina uppgifter kan utsättas för antagonistisk användning av kemikalier eller uppträda i områden med sönderslagen infrastruktur där farliga kemikalier kan komma hota den egna säkerheten. Arbetet bedrivs för att bygga upp kunskap och förmåga om analytisk kemi allt från CBRN-soldaten med sin avancerade indikeringsutrustning till FOI:s roll som Reach Back- och verifikationslaboratorium. Projektet har drivits i tre inriktningar. I projektdelen "Analys av nervgasmarkörer" har fokuserats på att på en grundläggande nivå utveckla nya metoder för att retrospektivt kunna påvisa och identifiera farliga ämnen med nervgaser och deras nedbrytningsprodukter. Den främsta insatsen under projektperioden har varit utveckling och publicering av ny metodologi för avancerad strukturbestämning av nervgasmarkörer där analys med en avancerad hybridmasspektrometer har ersatts med en enkel derivatisering och analys på gaskromatograf-masspektrometer. I en projektdel för tillämpad forskning, "Analys av dumpade kemiska stridsmedel", har autentiska prover från senapsgasbomber erhållits och analyserats genom deltagande i ett internationellt EU-finansierat konsortium för eftersök och bedömning av påverkan från dumpad kemisk ammunition i Östersjön (CHEMSEA). Inom detta projekt har en stor mängd analyser genomförts för att påvisa och kvantifiera rester av kemiska stridsmedel som läcker ut från dumpad kemisk ammunition. Den främsta vinsten med denna del av projektet har varit insikten om komplexiteten vid spårning av senapsgasrelaterade ämnen i prover från kontamineringar i miljön. I den tredje delen av projektet, "Samarbete med CBRN-förbandet", pågår ett direkt samarbete med CBRN-förbandets mobila C-laboratorier för utveckling av analytisk kemi för fältmässiga analyser. I denna projektdel har vi deltagit i att etablera ett kvalitetssystem för mobila C-laboratorier. Under projektperioden har främst genomgång och rapportering av äldre snabbmetoder som komplement till CBRN-förbandets rekognoseringsgrupps avancerade indikeringsutrustning vid omhändertagande av okända kemikalier skett.
Abstract The project Analysis of Chemical Agents aims at developing the analytical chemistry tools for the management of hazardous substances in order to support the Armed Forces and other actors, that may be subjected to antagonistic use of chemicals, or act in areas where damage to the infrastructure may cause release of hazardous chemicals that could threaten the own safety. The work is conducted in order to build a line of knowledge and skills of analytical chemistry from the CBRN soldier, with advanced field analysis equipment, to FOI in its role as Reach Back laboratory and verification laboratory. The project was divided in three directions in order to cover both basic sciences and applied support to the Armed Forces. In the project section "Analysis of nerve agent markers", the focus has been to develop new methods for retrospective identification of hazardous materials, with nerve gases and their degradation products as a model system. The main success of the project is the development and publication of new methodology for advanced structural determination of nerve agent markers, where advanced hybrid mass spectrometer analysis can be substituted with a simple derivatisation and analysis on gas chromatograph-mass spectrometry. In another project direction, "Dumped chemical weapons in the Baltic sea", focused towards applied research in order to develop the ability to analyse chemical warfare agents, authentic samples from mustard gas bombs have been obtained through participation in an international EU-financed consortium for search and assessment of dumped chemical munitions in the Baltic Sea (CHEMSEA). Within this project, a large amount of analyses have been made, aimed at detecting and quantifying residues of chemical weapons leaking agents to the surroundings from the dumped munition. The main benefit of this project activity is the understanding of the complexity in tracking mustard gas-related substances in samples from the environment. In the project activity "Direct collaboration with the CBRN unit", aimed for direct collaboration with the CBRN unit's mobile C-laboratory, the intention is to develop analytical chemistry for field activities. The most interesting work in this project period is the review and reporting of the integration of old quick fix methods as a complement in the handling of the advanced field equipment the CBRN unit's reconnaissance groups during investigations of chemicals with unknown content.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182