Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Test methodology for evaluations of soldier positioning systems.

Test methodology for evaluations of soldier positioning systems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jouni Rantakokko
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3819--SE)
Nyckelord Soldatpositioneringssystem, test och utvärderingar, GPS, tröghetssensorer
Keywords Soldier positioning system, test and evaluation, GPS, inertial sensors
Sammanfattning Positioneringssystemet utgör en av kärnfunktionerna i ett ledningsstödsystem för soldater. Befintliga positioneringssystem medger inte positionering inomhus med tillräcklig noggrannhet. Ett multisensorsystem krävs för att uppnå önskad positionsnoggrannhet och tillgänglighet. Det finns ett behov av att genomföra leverantörsoberoende utvärderingar av positioneringssystemen bland annat eftersom de prestanda som anges av industri normalt härrör från prov och försök som genomförts under ideala förhållanden. Soldatens ledningsstödsystem består av flera delsystem, såsom ett positioneringssystem, en intern gruppradio för överföring av tal och data samt ett användargränssnitt. Den föreslagna testmetodiken fokuserar enbart på utvärderingar av positioneringssystemet. Ett stort antal faktorer påverkar positionsnoggrannheten samtidigt som svagheter hos sensorfusionsalgoritmerna kan försämra noggrannheten kraftigt under vissa förhållanden. Testmetodiken bör därför baseras på en god kunskap om de olika teknikernas svagheter, samt potentiella fallgropar när det gäller hur sensorfusionen implementerats. Noggrannheten beror bland annat på soldatens rörelsemönster (typ av rörelse), omgivningen och trajektorian och det är därför viktigt att inkludera även realistiska scenariobaserade utvärderingar. Testerna ska tydligt och objektivt peka på svagheter, designfel eller potentiella sensorproblem som kan uppstå för positioneringssystemet. Utvärderingarna ska fånga förväntad prestanda för systemet under realistiska soldatoperationer. Tillförlitligheten hos systemets eget estimat av dess noggrannhet ska också utvärderas. Den föreslagna testmetodiken inkluderar laboratorietest, återupprepningsbara dynamiska tester samt fullskaliga scenariobaserade tester som avser att fånga prestanda under realistiska förhållanden. Följande aspekter bör utvärderas: - fel i avstånds- och riktningsestimaten i värsta fall, - typisk prestanda som kan förväntas under realistiska förhållanden, - hur väl sensorfusionen fungerar i urbana miljöer, - hur positioneringssystemet påverkas vid störning på GPS-frekvenserna, - effekter av starka lokala magnetfält och förändringar av lufttrycket, samt - hur sensorerna påverkas av den höga dynamiken vid fotmontering. En kombination av olika utvärderingskriteria bör användas. I de flesta situationer är det sannolikt tillräckligt att ange värden för positionernas medelfel och maximala fel, samt standardavvikelsen av felet, och hur de varierar över tiden. Dessa mått behöver dock kompletteras med information om under vilka förutsättningar som testet genomfördes, exempelvis hur soldaten rörde sig.
Abstract A positioning system provides the core functionality in dismounted soldier command and control (C2) support system. Existing indoor positioning systems will not provide sufficient room- or floor-level position accuracy. A multisensor system approach is required in order to achieve the desired performance in terms of position accuracy and system reliability. There is a need to perform independent test and evaluations of the positioning systems, since the performance provided by industry typically only covers tests that have been performed during ideal conditions. The soldier C2 support system will be composed of several systems, including a positioning module, a radio system providing reliable voice and data transfer within the squad, and an intuitive user interface module. The proposed test methodology only targets test and evaluation (T&E) methods for the positioning system module. Many different factors affect the positioning accuracy, and the sensor fusion poses several challenges that can seriously reduce the position accuracy in specific scenarios. Therefore, the test methodology should be based on knowledge about the strengths and vulnerabilities of different technologies, and potential pitfalls for the sensor fusion implementations. Since the performance depends on factors such as the trajectory, type of motion, and environment, it is crucial that controlled-environment evaluations can be complemented with evaluations performed during realistic conditions through scenario-based evaluations. The test suite should be designed to clearly and objectively pinpoint any weaknesses, design errors or sensor shortcomings in the system under test. It is crucial that the test and evaluation can capture the expected performance during realistic conditions in dismounted soldier operations. The reliability of the position uncertainty estimate provided by the system must also be evaluated. The proposed test methodology includes simulator lab tests, repeatable dynamic tests, and full-scale scenario-based evaluations that try to capture realistic soldier behavior. The following aspects are of interest to test: (a) the worst-case performance in terms of distance-scale and heading errors in straight line movement tests, (b) typical performances expected in real operations, through a combination of repeatable dynamic tests and scenario-based tests,(c) the quality of the GPS/INS-integration in urban environments, (d) how the positioning system is affected by GPS jamming and spoofing signals, and if they are able to detect such signals, (e) the effects of local magnetic field perturbations as well as air pressure variations, and (f) the performance of the inertial sensors during high dynamics. A combination of different evaluation criteria should be used. In most situations it is sufficient to provide information about the average and maximum position and heading errors, and their standard deviations, as a function of time. Ho

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182