Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Input-file generator for buckling-analysis of stiffened composite panels in ABAQUS.

Input-file generator for buckling-analysis of stiffened composite panels in ABAQUS. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rolf Jarlås
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3823--SE)
Nyckelord Komposit, Buckling, Förstyvad panel, Abaqus.
Keywords Composite, Buckling, Stiffened panel, Abaqus.
Sammanfattning Dimensionering av stringer-förstyvade kompositpaneler belastade i tryck är en komplex uppgift, beroende på att olinjäriteter förknippade med buckling kan orsaka svårigheter. Finita elementmetoden har medfört en förbättrad förmåga att prediktera buckling och post-bucklingsförlopp för dessa strukturer. Den indata-generator till ABAQUS som beskrivs kan förväntas ge ökad tillförlitlighet, när det gäller att felfritt skapa den ganska omfångsrika indata-filen för den finita elementmodell som används av ABAQUS. Tillsammans med program nummer två som beskrivs nedan blir det också avsevärt enklare att generera flera indatafiler. Detta program kan användas vid genomförandet av parameterstudier, eller för att skapa en databas med resultat för olika alternativa utföranden. Slutligen har en grupp program för "post-processing" skapats, vilka är användbara när ABAQUS-resultaten skall utvärderas. En indata-generator för ABAQUS har skapats. Den består av tre moduler. I centrum finns ett program (meshgen) som läser nödvändiga data från en fil för att definiera en plan eller enkelkrökt förstyvad kompositpanel. Programmet skriver också motsvarande finita elementdata i en indatafil för ABAQUS. För parameterstudier finns också en modul (formgen) som läser en indata-fil vilken definierar en förstyvad panel, men där till exempel panelens krökning och livhöjden hos förstyvningarna skall varieras i diskreta steg. Utdata från denna modul är ett antal indatafiler som läses av meshgen. Den tredje modulen består av ett antal program för efterbehandling, vilka används för att utvärdera ABAQUS resultat-filer. Denna användar-manual beskriver och exemplifierar indataformatet till meshgen och det snarlika indata-formatet till formgen. Användningen av "post-processing" programmen exemplifieras också. En översiktlig dokumentation av programvaran ges i de avslutande avsnitten.
Abstract Sizing of stringer-stiffened composite panels loaded in compression is a complex task, as the nonlinearity associated with buckling can lead to difficulties. The finite element method has however led to an improved capability to predict the buckling and postbuckling behaviour for these structures. The input-generator to ABAQUS that is described is expected to increase reliability, when it comes to producing correctly the lengthy input-file for the finite element model used by ABAQUS. Together with the second program described below it will also be much easier to generate a number of input files. This program becomes useful when performing parametric studies, or to make a data-base of results for different alternative designs. Finally a set of "postprocessing" programs has been created, useful when evaluating ABAQUS output. An input-file generator for ABAQUS has been produced. It consists of three modules. In the center is the program (meshgen) reading from a file the necessary input to describe a flat or curved stiffened composite panel. The program writes the corresponding finite element input file for ABAQUS. For parametric studies there is a module (formgen) which reads an input file, defining the stiffened panel, but where for instance the panel curvature and stiffener height should be varied in discrete steps. Output from this module is a number of input files to be read by meshgen. The third module is a set of "post-processing" programs used to evaluate ABAQUS output files. This users-manual describe and exemplifies the input-format to meshgen, and the not so much different input-format to formgen. The use of the "post-processing" programs are also exemplified. Some documentation of the program is given in the last chapters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182