Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Robust kommunikation, cybersäkerhet och artificiell intelligens för säkerhet i RPAS.

Robust kommunikation, cybersäkerhet och artificiell intelligens för säkerhet i RPAS. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Erik Axell, Magnus Jändel, David Lindahl, Sara Linder, Ioana Rodhe, Lars Westerdahl
Ort: Stockholm
Sidor: 69
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-04-15
Rapportnummer: (FOI-R--3825--SE)
Nyckelord RPAS, Robust kommunikation, Cybersäkerhet, Autonomi
Keywords RPAS, Robust communication, Cyber security, Autonomy
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar resultatet av det första årets arbete om informationssäkerhet i projektet Obemannade farkoster och cyberhot inom FoT temaområde Autonoma farkoster för territorialövervakning. Fokus är på fjärrstyrda farkoster för territorialövervakning i ett tjugoårsperspektiv. Vi analyserar robust kommunikation för styrning, sensordata och trafikledning och kartlägger grundläggande förutsättningar för att upprätthålla samband. En översiktlig analys pekar på att det kan vara svårt att kontinuerligt fjärrstyra en farkost som utsätts för en kompetent telekrigsinsats långt ute i operations-området. Navigationsdata från satelliter är också mycket lätt att störa ut. Cybersäkerhet analyseras med utgångspunkt från hur sårbarheter uppstår i ett livscykelperspektiv och vilka grundläggande förmågor som kan förväntas från olika typer av motståndare. Exempel på cyberangrepp mot obemannade farkoster analyseras och en grundläggande hotanalys genomförs. Vi visar hur artificiell intelligens i systemet kan utnyttjas för att bygga robust säkerhet mot cyberangrepp. Speciellt studeras hur en autonom övervakare ombord på farkosten kan upptäcka angrepp på olika systemnivåer och ingripa i nödlägen då operatören inte kan kontrollera situationen.
Abstract This report summarizes the results of the first year's work on information security in the project Unmanned vehicles and cyber threats within the FoT thematic area Autonomous vehicles for territorial surveillance. We focus on remotely operated vehicles for territorial surveillance in a twenty-year perspective. We analyze robust communication for control and sensor data as well as for flight management and map out basic communication requirements for remote piloting. A cursory analysis suggests that uninterrupted remote control may be difficult to achieve over the entire theater of operations if faced with competent adversarial electronic warfare measures. Navigation relying on data from satellites is also easily disrupted. The cyber security analysis is grounded in understanding how vulnerabilities arise from a life cycle perspective and what capabilities that can be expected from different types of opponents. Examples of cyber-attacks on unmanned vehicles are analyzed and a fundamental threat analysis is carried out. We show how autonomous artificial intelligence can be used for building robust multi-layered cyber security. Specifically, we study how an AI supervisor aboard the craft can detect attacks at different system levels and intervene in emergencies when the operator is unable to communicate or otherwise control the situation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182