Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Deposition av radionuklider - en utredning av metod för insamling av torr- och våtdeposition.

Deposition av radionuklider - en utredning av metod för insamling av torr- och våtdeposition. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Catharina Söderström, Mikael Meister
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2013
Publiceringsdatum: 2013-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3827--SE)
Nyckelord nederbörd, provtagning, radionuklider, torrdeposition, våtdeposition
Keywords dry deposition, precipitation, radionuclides, sampling, wet deposition
Sammanfattning FOI har på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten undersökt om det är möjligt att finna en teknisk lösning för att separera torr- respektive våtdeposition av radionuklider, utan alltför stora ombyggnationer av de befintliga svenska stationerna för insamling av totaldeposition. Denna rapport redogör för den utredning av metod för insamling av torr- och våtdeposition som utförts, inom vars ram provtagningsförfarandet i några närliggande länder också studerats. FOI finner sammanfattningsvis att om en fullständig separation av torr och våt deposition är prioriterad måste en ny insamlingsutrustning införskaffas eller utvecklas då ett sådant system inte kan integreras med befintlig stationsutformning. Byte av insamlingsutrustning innebär även att en helt ny insamlingsmetod införs vilket kan försvåra jämförelser med tidigare data. Alternativt kan befintlig insamlingstratt behållas för insamling av totaldeposition och kompletteras med en yta för torrdeposition. En sådan anordning behöver då konstrueras. Alternativet ger en kontinuitet i mätdata eftersom samma metod som idag används för totaldepositionen, en fullständig separation av torr- och våtdeposition erhålls däremot inte. Val av system är slutligen beroende av i vilken mån total separation mellan de två depositionstyperna efterfrågas, hur stora ombyggnader av stationerna som anses rimliga samt i vilken mån en kontinuerlig mätserie önskas. FOI rekommenderar att systemet med jonbytarkolonner för utvinning av deponerade radionuklider behålls men sammansättningen av dessa skulle kunna modifieras.
Abstract FOI has been commissioned by the Swedish Radiation Safety Authority to investigate whether it is possible to find a technical solution to separate dry and wet deposition of radionuclides, without major reconstructions of the existing Swedish stations for collection of total deposition. This report describes the investigation regarding the method of collection of dry and wet deposition that was carried out. Sampling procedures in some neighboring countries has also been studied. In summary FOI finds that, if a complete separation of dry and wet deposition is a priority, new equipment needs to be acquired or developed since such a system cannot be integrated with existing design of the stations. Change of sampling equipment also introduces a new collection method which might complicate comparison with previous data. Alternatively, the existing collection funnel is retained for collection of total deposition and complemented with a dry deposition surface. A solution for this method needs to be constructed. This option provides continuity of measurement data since the same method as today is used for collection of total deposition. A complete separation of dry and wet deposition is however not obtained. The selection of system hereafter depends on the degree to which the total separation of dry and wet deposition is requested. It also depends on how much the stations can be reconstructed and to what degree continuity of measurement data is demanded. FOI recommends that the system of ion exchange columns for the extraction of deposited radionuclides is retained but the composition of these might need modification.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182