Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mikrobiologiska risker för dricksvatten: Framtida klimatpåverkan och säkerhet.

Mikrobiologiska risker för dricksvatten: Framtida klimatpåverkan och säkerhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Roger Roffey, Per Jonsson, Karin Mossberg Sonnek, Mats Forsman, Linda Karlsson, Andreas Sjödin
Ort: Linköping
Sidor: 72
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3831--SE)
Sammanfattning Det kan föreligga ett samband mellan klimatförändringar, i första hand ökande extremnederbörd och ökande fall av vattenburna sjukdomsutbrott i Sverige och andra länder i Europa. I norra Europa har bedömningar pekat på att nederbördsmängderna och avrinningen kommer att öka vilket ger en negativ inverkan på råvattenkvaliteten, beredningsprocessen och distributionsnätet för dricksvattnet. De vanligaste smittämnena har varit Campylobacter och norovirus. Enligt Smittskyddsinstitutet verkar det som om antalet fall redan ökar, vilket kan ha samband med ett något varmare klimat. Vattenburna sjukdomar som man anser kommer att öka p.g.a. klimatförändringarna är sådana som orsakas av virus och protozoer, exempelvis Cryptosporidium. Dessa anses vara kraftigt underdiagnostiserade idag och antalet diagnostiserade fall i Sverige förväntas öka. Allvarliga problem med råvattenkvalitet, beredning och distribution syns vanligen genom anhopningar av sjukdomsfall. Sannolikt upptäcks och rapporteras bara en liten del av sjukdomsfallen till myndigheterna. Vattenburna sjukdomsutbrott kan drabba personer beroende av enskild brunn eller kommunala distributionssystem genom förorenade vattentäkter, felkopplingar i vattenverk eller genom läckor i distributionsnäten. Om smittämnen kommit in i systemet, är vattnet en mycket snabb och effektiv smittspridare. Råvatten som förorenats med människors eller djurs avföring är den vanligaste orsaken till att sjukdomsalstrande mikroorganismer hamnar i dricksvattnet. Behovet är stort av förvarningssystem och snabba identifieringsmetoder eftersom det orsakande smittämnet är och förblir okänt i en stor andel av alla vattenburna utbrott. Ur säkerhetssynpunkt är det en allvarlig brist och inledande försök har genomförts med att utveckla snabb detektion och specifika analysmetoder som kan mäta halterna av potentiella sjukdomsalstrande mikroorganismer. Dricksvattnet är sårbart då inbrott och aktiva sabotagehandlingar kan drabba alla led i dricksvattenkedjan. I synnerhet vattentäkter och ledningsnät är svåra att skydda genom lås, stängsel och övervakning. IT-styrda vattenverk kan även utsättas för dataintrång och virusangrepp.
Abstract There may be a connection between climate change, primarily increased extreme precipitation, and rising cases of waterborne disease outbreaks in Sweden and other European countries. In northern Europe, assessments have indicated that precipitation volumes will increase, which will adversely affect the raw water quality, the preparation process and the distribution of drinking water. The most common infectious agents have been Campylobacter and Norovirus. According to the Swedish Center for Decease Control, it seems that the number of cases is already increasing, which may be associated with a slightly warmer climate. Waterborne diseases anticipated to increase due to climate change are those caused by viruses, and protozoa such as Cryptosporidium. These are considered to be severely under-diagnosed today and the number of diagnosed cases in Sweden is expected to increase. Serious problems with raw water quality, preparation and distribution usually appear by clusters of disease cases. Only a small part of the disease cases are probably detected and reported to the authorities. Waterborne disease outbreaks can affect people through contaminated water sources, incorrect wiring in waterworks or through leaks in distribution networks. The drinking water is a very fast and efficient carrier of infectious agents. Raw water contaminated with microorganism from human or animal feces is the most common cause of outbreaks due to drinking water. The need of early warning systems and rapid identification methods is great since the agent causing the disease remains unknown in a large share of all waterborne outbreaks. From a safety and security perspective, it is a serious shortcoming and initial attempts have been made to develop rapid detection and specific analytical methods that can measure the levels of potential pathogenic microorganisms. The drinking water is vulnerable when burglary and active acts of sabotage can affect any part of the drinking water supply chain. In particular, the raw water sources and the distribution grid are hard to protect. IT-controlled water utilities can also be subjected to hacking and virus attacks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182