Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Self-healing and self-protecting software. Scanning the research frontier.

Self-healing and self-protecting software. Scanning the research frontier. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ioana Rodhe, Erik Westring, Henrik Karlzén
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-03-10
Rapportnummer: (FOI-R--3836--SE)
Nyckelord självläkande, litteraturstudie, autonoma datorsystem, skannande, forskningsfronten
Keywords Self-healing, self-protection, literature review, autonomic computing, SHASP, scanning, frontier
Sammanfattning Det blir allt svårare att skydda växande och komplexa IT-system enbart med hjälp av proaktiva säkerhetsmekanismer som hanterar tidigare kända hot och fel. Konceptet självläkande mjukvara (eng. self-healing and self-protecting software) har därför framkommit som ett svar på behovet av drift- och säkerhetslösningar som kan tillämpas vid körning av ett system för att identifiera nya eller okända hot och fel, samt försöka fixa dessa faror dynamiskt. Vidare låter självläkande mjukvara tillgängligheten gå före korrigering av mindre allvarliga problem. Detta är av särskilt intresse för verksamhetskritiska system och kan tillämpas i system som kräver hög nivå av autonomitet, såsom rymdsonder och obemannade farkoster. I denna rapport studerar vi konceptet självläkande mjukvara som en del av visionen om det autonoma datorsystemet. Vi ger en introduktion och en bakgrund till konceptet samt fastställer lämplig definition och diskuterar närliggande koncept i det allmänna forskningsområdet. Vi presenterar också intressant forskning kring och tillvägagångsätt för självläkande mjukvara, med lämpliga kategoriseringar.
Abstract It is getting more and more difficult to protect increasingly complex IT systems by only using proactive security mechanisms that deal with known threats and faults. The concepts of self-healing and self-protecting software (SHASP) have emerged from the need for security and safety solutions that can be applied to running systems in order to identify new and unknown threats and failures and to try to fix these threats dynamically. Furthermore, SHASP lets system availability take precedence over fixing less important problems. This is of particular interest for mission-critical systems and may find applications in systems that require high autonomy, such as space probes and unmanned vehicles. In this report we study the concepts of self-healing and self-protection as a part of the autonomic computing vision. We give an introduction and a background for the two concepts and establish appropriate definitions and discuss adjacent concepts in the general research area. We also present interesting research and approaches to self-healing and self-protection with suitable categorisations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182