Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-military synergies in research and technology: Comparison of Sweden to six European nations.

Civil-military synergies in research and technology: Comparison of Sweden to six European nations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: E. Anders Eriksson, Mattias Johansson, Martin Lundmark
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-05-05
Rapportnummer: (FOI-R--3853--SE)
Nyckelord Teknologi, FoT, Forskning och teknologiutveckling, försvarsinriktade forskningsorganisationer, innovation, försvarsforskning, civilmilitära, synergier, dual use
Keywords Technology, R&T, Research and technology development, defence, oriented research organizations, innovation, defence research, civil-military, synergies, dual use
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att analysera och jämföra modeller för att skapa civil-militära synergier inom forskning och teknologiutveckling1 i Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Studien har fokuserat på de studerade ländernas innovationssystem inom försvarssektorn och dessas strukturella komponenter (aktörer, nätverk och institutioner) och hur varje land har utformat de strukturella komponenternas interaktion och rollfördelning. Vidare har vi analyserat varje lands fokus på olika TRL-nivåer (TRL: Technology Readiness Level) och teknologifokus. Vi har utformat ett analytiskt ramverk som beskriver ett nationellt innovationssystems aktörer inom stat, akademi och industri - och hur denna infrastruktur skapar resursallokering, kunskapsutveckling och påverkan på teknologiutveckling. Vår analys identifierade flera viktiga aspekter för att förklara policy för att skapa CMSRT. Två centrala faktorer var förekomsten och användningen av policy och mål samt instrument för att skapa civil-militär forskningssamverkan. En annan faktor som karaktäriserar varje lands design för att skapa militär innovation är förhållandet och förhållningssättet till inhemsk försvarsindustri där försvarsindustristrategi, ägandet av försvarsindustrin, IPR och förhållningssätt till SMEs har varit våra centrala aspekter. Resultat: Det finns vissa karaktäristika i de olika länderna som vi kan lära av. Rörande den övergripande modellen för hur FoT-resurser ska fördelas i syfte att stimulera försvarsteknologiutveckling har vi identifierat två olika, men inte varandra uteslutande, arkitekturer för att skapa nytta utifrån CMSRT. Den första arkitekturtypen är att ha militär FoT centrerad till en organisation där också civil FoT bedrivs. Det är Fraunhofer-modellen; att samlokalisera militär och civil forskning. Detta kan sägas gälla i Nederländerna och Tyskland, men även i viss mån i Frankrike och Finland. I viss utsträckning fungerar också FOI och FFI på detta sätt genom sin medverkan inom Europeiska ramprogram. Den andra arkitekturtypen är att lägga programfunktioner för civilt utförd FoT i försvarsorienterade forskningsorganisationer (UK, FI, NO).
Abstract The objective of this report is to analyze and compare the models for reaching civil-military synergies in research and technology (CMSRT) in Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the UK. The study has focused on the studied nations' defence innovation system and its structural components (actors, networks and institutions), and how each nation has assigned roles and designed interaction within the systems. Furthermore we have analysed each nation's focus on different technology readiness levels (TRL) and technology focus. We designed an analytical framework that describes a national innovation system's actors within government, academia and industry - and how this infrastructure creates resource mobilization, knowledge development and influence on technological development. Our analysis identified several aspects of importance to explain approaches to CMSRT. Two focal factors were the existence and use of policies and goals and instruments to reach civil-military research collaboration. Another factor that characterizes each nation's design for reaching military innovation is the relationship and approach to domestic defence industry, where defence-industrial policy, industrial ownership, IPR and approach to SMEs have been our focal aspects. Findings: There are certain characteristics in the different countries that we can learn from. Regarding the overall model for how to allocate R&T resources in order to stimulate defence technology innovation we have identified two different but not mutually exclusive architectures in order to benefit from CMSRT. The first type of architecture is to have military R&T centralized in an organization that also performs civil R&T. This is the Fraunhofer model: to pool military and civil research. In the Netherlands and Germany this can be said to be the main model, but it exists also in France and to some extent in Finland. To some extent also FOI and FFI can be said to operate accordingly via their participation in European framework programmes. The second type of architecture is to place program functions for civilly performed R&T in defenceoriented research organizations (UK FI NO).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182