Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

11 år av FEM.

11 år av FEM. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ann Lundberg, Peter Nordlund
Ort: Stockholm
Sidor: 116
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-03-06
Rapportnummer: (FOI-R--3854--SE)
Sammanfattning Bakgrund År 2003 initierade Försvarsdepartementet arbetet med en "outputorienterad" ekonomisk redovisning. Syftet var att tillföra redovisningen en dimension relaterad till verksamhetens resultat. Försvarsmaktens "output" skulle redovisas i form av produkter till vilka utgifter och kostnader skulle hänföras. Produkterna var i huvudsak insatsorganisationen och dess krigsförband. Redovisningen skulle enligt Försvarsdepartementet främst ske i anslagstermer, vilket i realiteten betyder redovisning av utgifter. Intresse fanns även för redovisning av kostnader, främst dock från Försvarsmakten. Försvarsmakten har sedan dess arbetat med att få fram och införa en sådan redovisning. Det nya systemet gavs namnet FEM (Försvarsmaktens ekonomimodell). Införandet av FEM har dragit ut på tiden och FOI har därför fått i uppdrag att studera och analysera implementeringen av FEM. Denna rapport är den skriftliga avrapporteringen av detta uppdrag. Implementeringen av FEM FOI kan härvid konstatera att FEM-redovisningen endast till del har implementerats. Idag finns en kostnadsredovisning av krigsförbanden medan en fullständig utgiftsredovisning saknas. Utgiftsredovisningen för krigsförbanden omfattar endast förbandsverksamheten medan investeringarna i försvarsmateriel saknas. Dessa kan i nuläget endast redovisas på mer aggregerad nivå såsom produktgrupp eller insatsorganisationen i dess helhet. Ett av syftena med FEM var att den produktorienterade redovisningen skulle kunna användas för att ställa det ekonomiska utfallet för krigsförbanden mot värderingen av krigsförbandens förmågor. Det fanns också en förhoppning att modellen på sikt skulle kunna möjliggöra en ökad delegering av ansvaret inom Försvarsmakten samt att skapa förutsättningar för en förskjutning i Försvarsmaktens interna styrning från produktion och produktionsresurser till resultaten i form av insatsorganisation och krigsförband. FEM hade sålunda inte bara en redovisningsdimension. Syftet med en förändrad ekonomiredovisning var även att detta skulle skapa förutsättningar för en utvecklad resultatstyrning där ekonomiskt utfall kan ställas mot utförda prestationer och en förändrad styrning inom Försvarsmakten med inslag av högre decentralisering. Dessa idéer om hur FEM skulle kunna förändra styrningen har ännu inte infriats, delvis pga. att en sådan förändring möttes av viss skepsis inom Försvarsmakten, inte minst hos staber med produktionen som arbetsområde och ansvar. Det fanns inte heller något större engagemang och intresse hos staber med insatsorganisationen, krigsförbanden och insatserna som fokus. Detta gjorde att arbetet främst drevs av Ekonomistaben1 som dock för sitt arbete i hög grad var beroende av andra staber, främst Produktionsstaben (PROD), inom Högkvarteret för att arbetet skulle kunna avancera. Intresset hos beslutsfattare och tänkta användare av FEM-redovisningen är relativt lågt trots att de inte ifrågasätter att ekonomisk redovisning av krigsf

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182