Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av tillpassningsmetoder för Tullverkets andningsskydd.

Utvärdering av tillpassningsmetoder för Tullverkets andningsskydd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kristoffer Svensson, Lars Hägglund, Ingrid Sundholm, Marianne Thunéll, Jerker Thorpsten
Ort: Umeå
Sidor: 33
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-03-19
Rapportnummer: (FOI-R--3859--SE)
Nyckelord Tillpassning, tillpassningstest, PortaCount, andningsskydd, tårgas, tårgastest
Keywords Fit, Fit Test, PortaCount, respirators, tear gas, tear gas test
Sammanfattning I denna rapport jämförs tillpassningstest av skyddsmask med PortaCount/partiklar med tillpassning med tårgas. Även eventuella skillnader i skyddsfaktorer mellan gas- och partikelbelastning undersöks och diskuteras. Skyddsfaktorer som erhålls vid exponering för två olika typer av partiklar, förbränningspartiklar från värmeljus och genererade saltpartiklar har studerats. Utifrån en bedömning baserad på reella exponeringssituationer för Tullverkets personal rekommenderas en tillpassningsfaktor hos andningsskyddet på minst ca 10 000. Det kan dock finnas andra ämnen som kan kräva högre tillpassningsfaktor, eller till och med medhavd luft. Tillpassning med PortaCount fungerar för att bestämma de tillpassningsfaktorer som krävs och bör i huvudsak användas. För att efterlikna en verklig exponeringssituation och för att inge ökat förtroende för skyddet hos användaren bör även tårgastillpassning utföras som komplement till PortaCount-metoden. För att erhålla tillförlitliga tillpassningsfaktorer med PortaCount bör aktiv generering av exponeringsaerosolen användas, t.ex. saltaerosolgenerator. Det finns skillnader i tillpassningsfaktorer mellan gas och partiklar. Det verkar dock inte finnas ett tydligt samband mellan de tillpassningsfaktorer som bestäms för gas respektive partiklar.
Abstract This report compares the fit test with PortaCount and particles with fit test using tear gas, regarding protection factors. Potential differences in protection factors between gas and particle challenge are examined and discussed. Protective factors obtained during the exposure to two different types of particles, combustion particles from tea light and generated salt particles, have been studied. After an assessment based on real exposure situations for the staff from the Swedish Customs, a fit factor of the respirator of at least about 10 000 is recommended. However, there may be other substances, that may require a higher fit factor, or even a self-contained breathing apparatus. Fit test with PortaCount is suitable for determining the required fit factors, and should essentially be used. To mimic a real exposure situation, and to provide greater confidence in the protection of the user, tear gas fitting should also be carried out to complement the PortaCount method. To obtain reliable fit factors with PortaCount, an active generation of the challenge aerosol should be used, eg via a salt aerosol generator. There are differences in the fit factors between gas and particles, and the relation between the differences is unclear.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182