Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

BC-konvergens : en introduktion.

BC-konvergens : en introduktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elisabet Frithz, Per Lind
Ort: Umeå
Sidor: 30
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-04-08
Rapportnummer: (FOI-R--3862--SE)
Nyckelord BC-konvergens, biologiska vapen, kemiska vapen, BTWC, CWC, exportkontroll, ickespridning, syntetisk biologi, kemisk industri, bioteknikindustri
Keywords BC-convergence, biological agents, chemical agents, BTWC, CWC, export control, non-proliferation, synthetical biology, chemical, industry, biotechnical industry
Sammanfattning Det talas alltmer om den ökande konvergensen mellan de biologiska och kemiska vetenskaperna, även kallad BC-konvergens. I takt med att bioteknologin utvecklas skapas möjligheter att producera kemikalier med hjälp av biologiska system, exempelvis via enzymatisk katalys. På motsvarande sätt är det numera möjligt att skapa biologiska system med kemiska metoder via så kallad syntetisk biologi. I denna rapport belyses de olika tekniker som utvecklats och håller på att utvecklas. Här ges exempel på forskningsprojekt såväl som industriell produktion som kan sägas vara frukten av BC-konvergens. BC-konvergensen för med sig stora förhoppningar om nya miljövänliga produktionsmetoder, nya typer av bränslen och nya medicinska produkter och behandlingsmetoder bara för att nämna några exempel. Det finns dock en oro för att ny teknik och nya kemiska och biologiska ämnen kan komma att användas för att skapa nya stridsmedel på helt andra sätt än vad som är fallet idag. I takt med att industrin tar till sig nya produktionsmetoder växer det fram en ny typ av tillverkningsindustri. I studien vill vi även åskådliggöra hur detta kan hanteras eller riskerar att inte hanteras inom C-vapenkonventionen (CWC1) och B-vapenkonventionen (BTWC2) Är det möjligt att den verifikationsmekanism som finns inom CWC kan kringgås med ny teknik, och på vilket sätt påverkar avsaknaden av liknande verifikationsmekanism inom BTWC, definitionen av en ny industriell gren?
Abstract In the field of life sciences, innovations and new technologies are being generated at an ever-increasing rate. Especially the two scientific disciplines of chemistry and biology are converging; including a growing overlap between biological and chemical production technologies. Today chemicals can be produced using biological processes, for example by using enzymatic catalysis. Reciprocally, it is possible to create and modify biological systems and microorganisms using chemical synthesis of DNA and proteins. This phenomenon is referred to as "BCconvergence". These advancements are fruitful and important for the well-being of society, including environmentally friendly production of biofuels, chemicals, medical therapeutics, etc. However, this development also leads to an increased risk of proliferation of the knowledge and capability to create biological and chemical weapons, possibly in new variants. In this report we focus on BC-convergence; the technology and its development, relevant research and its industrial applications. We also examine the implications of BC-convergence for the future work of the BTWC and the CWC.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182