Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Handbok verkansvärdering, Arbetsutgåva 2014.

Handbok verkansvärdering, Arbetsutgåva 2014. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pernilla Magnusson, Mats Hartmann, Johan Gustafsson
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-04-09
Rapportnummer: (FOI-R--3865--SE)
Nyckelord verkansvärdering, sårbarhetsvärdering, riskvärdering, verkan, sårbarhet, risk, vapen, ammunition, mål, utslagning, utslagssannolikhet, värderingsverktyg, personal
Keywords lethality assessment, vulnerability assessment, risk assessment, V/L, weapon, ammunition, target, kill, incapacitation, human
Sammanfattning Värdering och värderingsmetodik som begrepp förekommer i många sammanhang inom organisationer som Försvarsmakten, FOI och FMV. Det är inte alltid självklart vad som avses och vilken typ av verksamhet som förväntas då de olika myndigheterna stundtals använder samma begrepp, men med olika innerbörd. Fokus för denna handbok är värdering av vapeninducerade effekter i olika mål, kallat "verkansvärdering" eller kortare "värdering". Handboken, som är under kontinuerlig uppbyggnad, syftar till att försöka beskriva olika typer av värderingsmetoder, begrepp och samla exempel på hur värderingar kan genomföras. Värderingskompetens är en viktig del i kedjan för att kvantifiera och presentera nyttan av mer grundläggande tekniker eller forskningskoncept, både avseende verkan och skydd, på en plattforms- eller systemnivå. Utgående från kunskap om verkan av stridsdelar och värderingsmetoder kan exempelvis bedömningar av risk för egen personal samt tredje part i samband med vapeninsatser genomföras. En utökad kunskap om värderingar och värderingsverktyg kan utnyttjas som stöd vid t.ex. materielanskaffning och materielutveckling, avvägningar av vilken materiel som är lämplig i olika stridsmiljöer, studier, utbildning och föreskrifter gällande användningssätt av vapenmateriel samt taktiskt uppträdande. Att samla begrepp och metoder i denna handbok bör göra det möjligt att arbeta mer strukturerat med värderingar och samtidigt kan handboken utgöra en kompetensgrund för ny personal inom området.
Abstract Assessments and assessment methodologies are concepts that are used in many different applications within organizations like the Armed Forces, FOI and FMV. It is not always certain how they shall be interpreted since different organizations sometimes uses the same notations but with different meanings. The focus of this handbook is assessment of weapon effects in different targets, generally called vulnerability or lethality assessment (V/L-assessments). This handbook, which still is in development and so will remain for several coming drafts, aims to describe different types of assessment methodologies, notations, concepts and to collect examples of how assessment can and preferably also should be performed. The ability to perform assessments is crucial in the process to quantify and illustrate the benefits of more fundamental technologies or research areas, both from a lethality and a vulnerability point of view as well for a platform or on system level. As an example the risk of injuring own soldiers and civilians when fragmenting warheads are used can be estimated based upon knowledge on warheads and assessment methodologies. Assessments can also be used to support procurement, development studies, tactical instructions and defence planning. It should be easier to work more structured with assessments when a collection of methodologies and notations are gathered in this handbook, as well as it will serve as a comprehensive introduction literature for new staff.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182