Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arktis och rymden. Diskussion och analys av satellitsystem för det nya Arktis.

Arktis och rymden. Diskussion och analys av satellitsystem för det nya Arktis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Christer Andersson, Niklas Granholm
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-04-15
Rapportnummer: (FOI-R--3872--SE)
Nyckelord Arktis, rymd, geostrategi, tekniktrend, säkerhetspolitik, satellit, säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder.
Keywords Arctic, space, geostrategy, technology trends, security policy, satellite, confidence and security building measures.
Sammanfattning Det nya Arktis som idag växer fram mot en bakgrund av omfattande globala klimatförändringar påverkar Sveriges geostrategiska läge. Följdeffekterna i form av aktiviteter på olika områden, t.ex. ökad sjöfart och en allt mer intensifierad energi- och mineralutvinning, i kombination med överlappande territoriella anspråk påverkar också regionens militärstrategiska ställning. Utfallet av den snabba utvecklingen i Arktis är svårt att förutse men kommer sannolikt att generera krav på mer transparens och förbättrad tillsyn. Samtidigt är det troligt att behoven av effektivare infrastruktur i Arktis, för exempelvis telekommunikation, kommer att öka så att en uthållig och rimligt säker utveckling av regionen kan säkerställas. Den teknologiska utvecklingen på rymdområdet har under 2000-talet på ett genomgripande sätt förbättrat möjligheterna att ta fram mindre, specialanpassade satellitsystem. Vikt, komplexitet och därmed kostnad för dessa satelliter har sjunkit samtidigt som tekniken med samverkande och friflygande satelliter har ökat systemens kapacitet. Ledtiderna för utveckling har också avsevärt kortats. Vår bedömning är att dessa satellitsystem i allt högre grad kommer att utvecklas och användas av fler länder runt Arktis tack vare lägre pris och förbättrade prestanda. Studien "Arktis och rymden" beskriver den geostrategiska förändringen och de teknologiska trenderna på rymdområdet, samt redogör för de möjligheter och utmaningar detta innebär. Satellitbaserad infrastruktur för kommunikation eller övervakning framtagen inom ramen för internationellt samarbete skulle kunna bidra till säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder i den arktiska regionen som täcker ett brett fält både för civil såväl som för militär säkerhet I studien ges förslag på tre generiska koncept på denna typ av satellitsystem och hur Sverige med dessa initiativ på rymdområdet skulle kunna medverka och bidra konstruktivt till arbetet för ett säkrare Arktis. Studien gör inte anspråk på fullständighet utan är ett första försök att diskutera rymdfrågor och strategisk utveckling i Arktis sammanhängande. Studien har tagits fram inom FOI:s avdelningsövergripande projekt - "Ett förändrat Arktis".
Abstract The emerging new Arctic develops against a background of extensive global climate change. This is affecting Sweden's geostrategic position. The activities of the various actors and stakeholders, i.e. increased shipping and an increasing energy and mineral extraction, combined with overlapping territorial claims also affects the regional military strategic situation . The outcome of the rapid developments in the Arctic is difficult to predict but is likely to generate demand for increased transparency and improved monitoring. Simultaneously, the need for efficient infrastructure in the Arctic, for example telecommunications, will probably be high to guarantee a sustainable development of the arctic region. The developments in space technology during the last decade have radically improved capabilities to produce small customized satellite systems. Weight, complexity and cost of these satellites have decreased while technologies with collaborative and free-flying satellites have increased the capacity of the systems. Lead-times in development are also considerably lower. Our assessment is that these satellite systems increasingly will be developed and used by more countries around the Arctic due to decreased development costs and improvements in performance. The study "Arctic and Space" describes the geostrategic change in the Arctic and technological trends in the space field, and outline the opportunities and challenges this involves. Satellite-based infrastructure for communication or monitoring developed within an international context, could contribute to regional security and confidence building measures both in the civilian and military field. The study presents three generic design concepts for this type of satellite systems and show how Sweden with initiatives in the space sector could contribute constructively to the work in increasing safety and security in the emerging new Arctic. The study is to be seen as a first attempt at discussing strategic change in the Arctic in conjunction with developments in space technology. The study work has been undertaken as part of the FOI-initiated cross-disciplinary study - "A Changed Arctic".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182