Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ISAF’s withdrawal from Afghanistan - Central Asian perspectives on regional security.

ISAF’s withdrawal from Afghanistan - Central Asian perspectives on regional security. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johan Norberg, Erika Holmquist
Ort: Stockholm
Sidor: 123
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-06-27
Rapportnummer: (FOI-R--3880--SE)
Nyckelord Centralasien, Afghanistan, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ryssland, Kina, NATO, ISAF, narkotikahandel, militant islamism, CSTO, Eurasian Union, SCO, regionalt samarbete
Keywords Central Asia, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Russia, China, NATO, ISAF, illegal drugs trade, militant Islamism, CSTO, Eurasian Union, SCO, regional co-operation
Sammanfattning Denna rapport syftar till att lyfta fram perspektiv från Afghanistan, Centralasien, Ryssland och Kina på regional säkerhet i Centralasien i ljuset av att den NATOledda International Security Assistance Force (ISAF) lämnar Afghanistan samt att diskutera implikationer av detta. Rapporten behandlar säkerhetsfrågor såsom de gestaltade sig fram till i mitten av 2013. Den berör därför inte följderna av Rysslands aggression mot Ukraina under 2014 och hur det kan komma att påverka Ryssland och hur det interagerar med Centralasien och världen. Denna rapport har fyra huvudslutsatser. För det första, när den NATO-ledda styrkan International Security Assistance Force (ISAF) dras tillbaka under 2014 torde säkerhetsläget i Afghanistan försämras. Västvärldens intresse för säkerhet i det angränsande Centralasien (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan), som varit ett stödområde för insatsen i Afghanistan, torde därefter avta. Ökad instabilitet i Afghanistan kan påverka Centralasien. För det andra, regional säkerhet blir då en fråga de centralasiatiska länderna och för kvarvarande externa aktörer - Afghanistan, Ryssland och Kina, alla med begränsad förmåga att påverka säkerheten. De centralasiatiska staternas låga förmågor och nuvarande eller latenta instabilitet gör att ett säkerhetsvakuum växer fram i regionen. För det tredje, den viktigaste säkerhetsfrågan i Centralasien med koppling till Afghanistan i hur den påverkar både regionen och omvärlden, är den illegala narkotikahandeln. Den påverkar folkhälsa, och föder korruption på alla nivåer. Militant islamism är också en viktig regional säkerhetsfråga. Det är ofta små grupper som genom att underblåsa latenta spänningar fungerar som ett slags destabiliserings-multiplikatorer. Islamism kan även ses som en långsiktig politisk utmaning för regionens regimer. Den fjärde slutsatsen är att det nuvarande regionala samarbetet inte räcker för att hantera de gemensamma säkerhetsutmaningarna. Både förmåga och ömsesidigt förtroende saknas. Omvärlden kommer därför att spela en central roll för regionalt säkerhetssamarbete, antingen internationella organisationer, såsom FN eller Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE), eller länder som Ryssland och Kina. Afghanistans centralasiatiska nordliga grannar har olika ansatser. Turkmenistan, en svag stat som försökt att isolera sig från Afghanistan, är sårbar för påverkan från sin sydöstra granne. Uzbekistan har bättre kontroll gränsen till Afghanistan än Turkmenistan och ser även främst ekonomiska möjligheter i Afghanistan. Tadzjikistan, som ligger närmast Afghanistan både geografiskt, kulturellt och språkligt, är en svag och sårbar stat, vars säkerhet kräver ett säkert Afghanistan. Hur kan de Centralasiatiska staterna hantera regionens två viktigaste Afghanistanrelaterade problem, narkotikahandel och militant islamism? Det finns många andra säkerhetsutmaningar såsom svaga statsbildningar, okontrolle
Abstract The aim of this report is to provide perspectives from Afghanistan, Central Asia, China and Russia about future regional security in Central Asia in the light of the withdrawal of the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) and to discuss its implications. The study deals with some long term security factors as of mid-2013. It will therefore not deal with the implications of Russia's aggression against Ukraine 2014 and how it may affect Russia and how it interacts with Central Asia and the world. This report has four main conclusions. First, in the spring 2014 as ISAF is gradually withdrawing, the security situation in Afghanistan is generally seen as deteriorating. Western security interest in adjacent Central Asia, hitherto a support area for operations in Afghanistan, will diminish. Increasing instability in Afghanistan may affect Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). Second, the region will be left to itself and to remaining external actors - Russia, China and Afghanistan, all with limited abilities to influence security. The Central Asian states' low capabilities and current or latent instability create an emerging security vacuum in the region. Third, the most important Afghanistan-related security challenge for Central Asia, and the world, is the drugs trade. It affects public health, spreads HIV and increases the influence of organised crime and breeds corruption at all levels. Another important challenge for the region is militant Islamism, often linked to small groups that can act as destabilisation multipliers able to exploit current tensions. Islamism is also a long-term political challenge to the region's regimes. Fourth, today's level of regional cooperation is not enough to handle the region's security challenges. Capabilities and trust are missing. The outside world - international organisations such as the UN or the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), or powers such as Russia or China - will play a key role in any multilateral security cooperation. The perspectives of Afghanistan's Central Asian northern neighbours vary. Turkmenistan, a weak state that has tried to isolate itself from Afghanistan, remains very vulnerable to influences from its south-eastern neighbour. Uzbekistan has tighter control over its border with Afghanistan than Turkmenistan, but also sees opportunities in Afghanistan. Tajikistan, the central country in the Afghanistan - Central Asia nexus, is closest to Afghanistan geographically, culturally and linguistically. For a weak vulnerable state as Tajikistan, security requires a secure Afghanistan. How can Central Asia handle the two main Afghanistan related security challenges, drugs trade and militant Islamism? In addition, there are many other security challenges, such as porous borders, weak states, pervasive corruption, latent ethnic, as well as territorial and resource conflicts. The ef

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182