Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Shear loading of impact damaged composite plates.

Shear loading of impact damaged composite plates. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Joakim Schön
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-09-19
Rapportnummer: (FOI-R--3882--SE)
Nyckelord Skjuvning, Komposit, Slagskada, Biaxiell belastning
Keywords Shear, Composite, Impact, Bi-axial loading
Sammanfattning Fixturer har konstruerats och tillverkats för att prova stora kompositplattor, 300*450 mm2, i en skjuvrigg. Riggen applicerar en horisontell förskjutning vilket ger en horisontell kraft på provföremålets nedre och övre långsida. Kraften medför att provföremålet vill rotera. Vertikala fixturer förhindrar rotationen och en vertikal kraft läggs på provföremålet. Detta resulterar i högkvalitativ skjuvtöjning i provföremålet vilket mättes med trådtöjningsgivare. Provföremålen slogs med 25 J, 35 J och 50 J och den permanenta intryckningen mättes med en laserextensimeter. För fallet med 50 J slag skulle slagkroppen penetrerat provföremålet om inte kulan hade varit fäst på en platta. Delamineringar mättes med c-scan efter slaget. Ett provföremål instrumenterades med rosettgivare och belastades sedan till brott. Den uppmätta skjuvtöjningen var tämligen konstant över ytan och av hög kvalitet, de två huvudtöjningarna var lika i magnitud. Skjuvtöjningen relaterades till den pålagda lasten med hjälp av en lastcell. Skjuvtöjningen vid brott för slagskadade provföremål uppskattades sedan genom jämförelse med den pålagda lasten. Fem provföremål som var slagskadade provades till brott. Provstaven som slagits med 25 J gick sönder vid ett av bultförbanden. De provstavar som slagits med 35 J och 50 J gick sönder vid slagskadan med skjuvbrott. Den kompressiva huvudtöjningen vid brott var 0.47% och 0.44% för provföremålen slagna med 35 J och 50 J. Några provföremål studerades med digital speckle photography vilket visade att formen hos bucklan vid slagskadan påverkades av riktningen hos huvudtöjningen i tryck. Litteraturresultat för "compression after impact" indikerar att brotttöjningen är den samma som huvudtöjningen i tryck för skjuvbelastade provföremål. Sammanfattningsvis indikerar detta att det för en bi-axiellt belastad kompositplatta med slagskada kan räcka med att jämföra den största huvudtöjningen i tryck med motsvarande tryckprov för slagskadad komposit.
Abstract Fixtures for a shear rig have been developed to test large composite plates of 300*450 mm2 in shear. The rig applies a horizontal force and then the fixtures introduce a vertical force by resisting rotation of the specimen. This gives a high quality shear strain field at the centre of the specimen which was measured with strain gauges. Specimens were impacted with 25 J, 35 J and 50 J, respectively, and the permanent indentation was measured with a laser extensimeter. For 50 J impact energy the impactor would have penetrated the specimens if it had not been mounted on a plate. Delaminations from the impact were measured with a c-scan. One specimen was instrumented with rosette strain gauges and loaded to failure. The obtained shear strain was uniform and of high quality, the two principal strains were equal in magnitude. The shear strain was related to the applied load measured with a load cell. Shear strain at failure for impacted specimens was estimated from the applied load. The five specimens that were impacted were loaded to failure. The specimen impacted at 25 J failed in net-section at fasteners. The specimens impacted at 35 J and 50 J failed at the impact point in shear mode. The compressive principal strain at failure was 0.47% and 0.44% for specimens impacted at 35 J and 50 J, respectively. Some specimens were monitored with digital speckle photography and it showed that the buckle shape was affected by the direction of the compressive principal strain. Literature results for compression after impact indicate that the strain at failure is the same as the compressive principal strain at failure for shear loaded specimens. This suggests that only the compressive principal strain needs to be taken into account for bi-axially loaded composite plates.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182