Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Looking to Contribute: A Guide to the UN Force Generation System for Prospective Troop Contributors.

Looking to Contribute: A Guide to the UN Force Generation System for Prospective Troop Contributors. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Claes Nilsson, Cecilia Hull Wiklund
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-06-11
Rapportnummer: (FOI-R--3893--SE)
Nyckelord FN, fredsfrämjande insatser, styrkegenerering, truppbidragarländer
Keywords United Nations, peacekeeping, force generation, troop contributing countries
Sammanfattning Styrkegenerering är den process genom vilken militär och polisiär personal samt utrustning till internationella insatser rekryteras, roteras och dras tillbaka. Många europeiska länder, inklusive Sverige, har aktuell erfarenhet av styrkegenerering ifrån EU och Nato. Styrkegenereringen inom FN skiljer sig dock avsevärt från den inom Nato och även EU. Allt eftersom Natos insats i Afghanistan avvecklas frigörs fler västerländska styrkor för andra uppgifter, inklusive deltagande i FN:s fredsfrämjande insatser. Föreliggande rapport beskriver och analyserar FN:s styrkegenereringsprocess i syfte att underlätta för potentiella truppbidragare att navigera i FN-systemet. Rapporten beskriver styrkegenereringsprocessens formella och informella steg, lyfter fram några viktiga och vanligt förekommande utmaningar som truppbidragare kan förväntas stöta på och ger förslag på strategier för att hantera dessa utmaningar. Bland annat diskuteras vikten av koordinering i styrkegenereringsprocessen och strategier för att samarbeta så effektivt som möjligt med de olika aktörerna som är involverade i processen, liksom de svårigheter som kan uppstå när ett medlemslands förmågor inte stämmer överens med FN:s kravspecifikationer. Rapporten är främst baserad på intervjuer med FN-personal samt några utvalda medlemsstaters permanenta representationer vid FN.
Abstract Force generation is the process by which military and police personnel and equipment are generated, rotated and repatriated. Although many western states have a lot of experience of European Union (EU) and North Atlantic Treaty Organization (NATO) force generation, the process in the United Nations (UN) is inherently different. As NATO's operation in Afghanistan comes to an end, many western countries are once again looking at UN peacekeeping missions as a viable option. This report describes and analyses the UN force generation system with the aim of enabling prospective Troop Contributing Countries (TCCs) to successfully and efficiently navigate the force generation process. The report outlines the formal and informal steps in the process, highlights the key challenges for prospective TCCs and discusses some possible strategies to counter these. Among other things, the importance of coordination is highlighted and strategies for engaging with all the relevant actors in the process are discussed. In addition, the challenges that arise when a member state's contributions do not match the UN's force requirements are analysed. The findings of the report are primarily based on interviews with staff at the UN and at the permanent missions of its member states.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182