Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

VMS i EW Sim - Biblioteksfunktionalitet för identifiering och åtgärder mot radar

VMS i EW Sim - Biblioteksfunktionalitet för identifiering och åtgärder mot radar Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linus Hilding, Mattias Verona
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-09-10
Rapportnummer: (FOI-R--3894--SE)
Nyckelord Telekrigvärdering, modellering och simulering, VMS, radarsignalspaning, motverkanssystem, EWSim, NetScene.
Keywords Electronic Warfare, modelling and simulation, DAS, ESM, ECM, EWSim, NetScene.
Sammanfattning Rapporten beskriver en framtagen modell av ett generiskt Varnar- och motverkanssystem (VMS) som utvecklats inom FoT-projektet Duellsimulering telekrig vid FOI i Linköping i samverkan med FoT-projektet VMS Marin Miljö. Ett varnar- och motverkanssystem är en integrerad lösning för egenskydd och har till uppgift att upptäcka och varna för hot samt motverka dessa. För att upptäcka hot använder man en uppsättning sensorer anpassad för de hot som önskas upptäckas, t.ex. en radarvarnare för att upptäcka och varna för spaningsradarer. För att motverka hot kan telekrig, vapenverkan eller taktiska åtgärder användas. Inom projektverksamheten utvecklas simuleringsramverket Electronic Warfare Simulation Interface Model (EWSim). Ramverket möjliggör utvärdering, via simulering och modellering, av komplexa telekrigscenarier inom våglängdsområdena radar, optronik, och kommunikation. Dueller kan värderas med simulerade automatiska system, men även med manuellt styrda system vilket möjliggör träning för operatörer. Den generiska VMS-modellen har utvecklats som en del inom EWSim-ramverket. Rapporten beskriver de delar av modellen som används mot radarsystem, d.v.s. en radarsignalspaningsutrustning och ett aktivt motverkanssystem. Dessa system kan även samverka med sensorer inom andra våglängdsområden i det totala varnar- och motverkanssystemet.
Abstract The report describes a model of a generic Defensive Aid Suite (DAS) developed within the FOI project Electronic Warfare Duel Simulation in collaboration with FOI project Defensive Aid Suit for Maritime Environment. A DAS is an integrated solution for self-protection with the purpose to detect threats and counter these. To detect threats several sensors can be used depending of the type of threat, e.g. a radar warner can be used to detect surveillance radar. To counter these threats, electronic warfare, hard kill or tactical countermeasures can be used. The simulation framework Electronic Warfare Simulation Interface Model (EWSim) is developed within the project Electronic Warfare Duel Simulation. The framework can be used to evaluate complex EW-scenarios, for radar, optronics and communication, based on modelling and simulation. Duels can be assessed with simulated automatic systems, but also with manual systems enabling training for operators. The generic DAS model has been developed as part of the EWSim framework. The report describes the parts of the model that are used for radar threats, i.e. an Electronic Support Measures system and an Electronic Countermeasure System. These systems can also interact with sensors in other wavebands in the total DAS system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182