Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsanalys avseende Försvars- och säkerhetssektorn utförd för Forttifikationsverket.

Omvärldsanalys avseende Försvars- och säkerhetssektorn utförd för Forttifikationsverket. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Annica Waleij, Zacharias Tjäder, Magnus Normark, Kristoffer Darin Mattsson, Liselotte Dahlen, Roger Roffey, Patrik Lundberg, Martin Hagström, Rickard Forsén, Martin Nilsson, John Ottosson, Samuel Bergenwall, Lukas Liljedahl, Louise Simonsson
Ort: Umeå
Sidor: 65
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-07-23
Rapportnummer: (FOI-R--3897--SE)
Nyckelord Omvärldsanalys, Fortifikationsverket, försvarspolitik, säkerhetspolitik, Försvarsmakten, krisberedskap
Keywords Horizon scanning, Swedish Fortifications Agency, defence policy, security, policy, Swedish Armed Forces, preparedness, crisis management
Sammanfattning Följande omvärldsanalys har tagits fram av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) under april och maj 2014 på uppdrag av Fortifikationsverket. Omvärldsanalysen syftar till att kartlägga relevanta drag, trender och händelseutveckling inom ramen för fyra huvudsakliga områden som omfattar svenskt försvar och krisberedskap, nämligen försvarspolitik, säkerhetspolitik, Försvarsmakten och beredskap. I huvudsak belyser omvärldsanalysen stundande riktningar inom respektive område i syfte att skapa en helhetsbild av framtida behov, risker och vägval. Fortifikationsverket har i sin uppdragsbeskrivning i tillägg önskat belysa pågående och framtida försvarsutveckling med fokus på Norden, Tyskland, Storbritannien och USA. Rapporten baseras på litteraturstudier, en workshop och intervjuer. Inledningsvis har delaktiga i uppdraget genomfört en litteraturstudie och kartlagt relevant information i olika former, utredningar, rapporter, instruktioner, doktriner, blogginlägg etc., inom respektive område. Samtidigt har en kontinuerlig diskussion följt arbetet för att ringa in centrala underrubriker och göra avgränsningar. I detta arbete har gränsöverskridande samtal inom FOI förts för att konsultera analytiker och forskare inom passande ämnen. Rapporten har alltså producerats tvärvetenskapligt. Textbidrag till studien har författats av forskare och analytiker från FOI vid avdelningarna för CBRN-skydd och säkerhet, Försvarsanalys och Försvars- och säkerhetssystem. En workshop genomfördes den femte maj 2014 med representation från Fortifikationsverket och med närvaro av experter inom ovan nämnda områden. Workshopen var en ingång till omvärldsanalysens kommande innehåll och syftade till att skapa en dialog och diskussion kring pågående trender och utmaningar. Workshopen kunde även användas till att skapa efterföljande uppdelning och struktur av analysen. I arbetsprocessen har även informella intervjuer hållits med experter inom beredskap, säkerhetspolitik och försvar. Anställda vid FOI, Försvarshögskolan, Försvarsmakten samt politiker har informellt och formellt bidragit till resultatet. Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen mot en ökad komplexitet och osäkerhet kommer att prägla framtidens säkerhets- och försvarspolitiska utmaningar och vår förmåga att möta dem. Många globala trender såsom befolkningsökning, urbanisering, ekonomiska beroenden och geopolitikens renässans bidrar till växande, mer komplexa och i vissa fall interagerande säkerhetpolitiska utmaningar. Dessa trender medverkar till att risken för frekvensen oförutsägbara händelser, dess manifestation och konsekvenser ökar, vilka Fortifikationsverket, dess uppdragsgivare och kunder har att förhålla sig till.
Abstract This horizon scanning was commissioned by the Swedish Fortifications Agency and performed by the Swedish Defence Research Agency (FOI) during April and May 2014. It aims to identify relevant features, trends, and events in the context of four main areas covering the Swedish defence and crisis management, namely, defence policy, security policy, the Swedish Armed Forces, and preparedness. In essence, the horizon scanning highlights the forthcoming directions and trends of each area in order to create a comprehensive picture of future needs, risks and possible choices. The report is based on a literature review, a workshop and on interviews. The literature review identified relevant information (e.g. studies, reports, instructions, doctrine, blog posts, etc.) in each area. Meanwhile, on-going discussions ensured relevant focus and boundaries within FOI by consulting analysts and researchers in the appropriate subject areas. The report has hence been produced interdisciplinary. Researchers and analysts from the departments of Defence Analysis, CBRN defence and security, and Defence and Security systems have contributed to the study. In order to shape the form and content of the horizon scanning a workshop was held on May 5, 2014, with representatives from the Swedish Fortifications Agency and FOI experts in the four reviewed areas. Furthermore, interviews with various external experts from the National Defence College, the Swedish Armed Forces and defence politicians were performed, which thereby have, informally and formally, contributed to the result. To sum up, the world faces increased complexity and many uncertainties, which will shape and challenge future security and defence policies as well as our ability to meet those challenges. Many global trends, such as population growth, urbanization, economic dependencies, and the renaissance of geopolitics, contribute to more complex and in some cases interacting security challenges. These trends also contribute to increased risks of unexpected events. As its manifestations and consequences increases, the Swedish Fortifications Agency, its clients and customers will have to respond to them, accordingly and appropriately.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182