Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radar Sensing Around Corners

Radar Sensing Around Corners Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ain Sume, Åsa Andersson, Magnus Gustafsson, Magnus Herberthson, Tommy Johansson, Stefan Nilsson, Anders Örbom
Ort: Linköping
Sidor: 76
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-06-24
Rapportnummer: (FOI-R--3898--SE)
Nyckelord Se-runt-hörn, radar, dopplerradar, flervägsutbredning, diffraktion, reflektion, urban miljö, MIMO.
Keywords See-around-corners, radar, Doppler radar, diffraction, multipath, reflection, urban, environment, MIMO.
Sammanfattning Rapporten ger en översikt av arbeten som gjorts, såväl internt inom FOI som externa, rörande radarobservation runt hörn, d.v.s. av övervakningsvolymer som inte har en fri siktlinje till radarn. Betydligt mindre har publicerats om denna tillämpning än den som rör en annan radaranvändning i urbana scenarier, nämligen observation genom väggar. De publicerade runt-hörn-arbetena är såväl experimentella som teoretiska. I det experimentella arbetet har endast relativt enkla scenarier och korthållsövervakning studerats. Detta har gjorts med utnyttjande av mätutrustning för generell användning, som inte specifikt skräddarsytts för tillämpningen. Frekvensstegning har varit den metod som tillämpats för att täcka de breda frekvensband som använts, med centerfrekvenser kring10 GHz. I de scenarier där målen specifikt har befunnit sig bakom hörn har man vid mätningarna utnyttjat kvasi-monostatiska hornantenn-arrangemang. Detektioner har gjorts av rörliga referensreflektorer och mänskliga mål. I det senare fallet har dopplerdetektion gjorts av både translationsrörelse (gående, springande) och av mikrorörelse av kroppsdelar, inkluderande andning. Som kunnat förväntas från tidigare gjorda teoretiska beräkningar, erhålls de starkaste detektionerna från utbredningsvägar till målen som inbegriper en eller flera spekulära reflektioner i närliggande väggar, men också utbredningsvägar till mål via hörndiffraktion har identifierats. Detta sistnämnda fall bedöms vara av sekundär betydelse, på grund av de låga signalnivåer som det är frågan om. En hel del vikt har lagts vid att få förståelse av fenomenologin vid flervägsutbredning i det urbana scenariot. Specifika mätningar har ägnats åt att studera spridning från skrovliga väggar. Man har nått insikt om att flervägsutbredning kan vändas till observatörens fördel, då den ger ökad spridningsinformation från flera aspekter om målobjekt, vilket potentiellt kan användas t.ex. för mållokalisering med följning samt för rudimentär avbildning. Dessa aspekter har studerats närmare i arbeten, där man använt sig av såväl data insamlade från mätningar eller simulerade data för stipulerade mål/bakgrundsscenarier. I det senare fallethar man introducerat adaptivt (kognitivt) signalval. Man har kunnat demonstrera prestandaförbättringar, då man använder sig av lämplig signalbehandling som förmår extrahera informationsvinsten vid flervägsutbredning. Man har också studerat fall där man inte har strikt skymd sikt till målet: Multistatiska sensorarrangemang (MIMO, Multiple Input Multiple Output) har studerats för att förbättra t.ex. målpositionering. Tillämpningen är fortfarande på utforskningsstadiet, och det kommer att krävas avsevärt utvecklingsarbete innan man uppnått operationell standard. Ytterligare mätningar krävs för att skapa grunddata från realistiska scenarier, som kan användas för simuleringar och testning av algoritmer. Insatser krävs för att ta fram utrustning som är skräddarsydd för tillämpninge
Abstract Recent developments in the radar application observation behind corners, i.e., of surveillance volumes that are off the line of sight to the radar has been reviewed and is reported here. This report includes both work performed at FOI and by external groups. Considerably less amount of work has been published about this application than that about another radar use in urban scenarios, viz., through-the-wall observation. The published accounts described in this report are experimental and theoretical. In the experimental work only relatively simple scenarios and short distance surveillance have been studied. This has been done using general purpose measurement equipment, not specifically tailored for the application. Frequency stepping has been the method to cover the wide bandwidths used, with center frequencies of about 10 GHz. In the scenarios with targets specifically located behind corners, the measurements have used quasi-monostatic horn antenna arrangement. Detections have been made of moving reference reflector and human targets. In the latter case Doppler detections have been made both of translational movement (walking, running) and of micro-movement of body parts including breathing. As expected from previously performed calculations, the strongest detections are obtained from propagation paths to the targets involving one or several specular reflections in adjacent walls, but also propagation paths to the target via corner diffraction have been identified. This latter case is judged to be of secondary importance, due to the weak signal levels involved. Much of the emphasis has been on obtaining some understanding of multipath propagation phenomenology in the urban scenario. Specific measurements have been dedicated to studying scattering from walls with roughness. It has been realized that multipath propagation could be used to the observer's advantage since it offers richer, multi-aspect scattering information about targets, which potentially may be used, e.g., for target localization with tracking and rudimentary imaging. These aspects have been investigated in work that has used both data collected from measurements and simulated data for stipulated target/environment scenarios. In the latter case, adaptive (cognitive) signal choice has been introduced. Performance improvements have been demonstrated when introducing such signal processing thriving on multipath propagation. Multistatic sensor arrangements (MIMO) have been studied in simulations to improve on, e.g., target positioning. This application is still at an exploratory stage, with considerable development being necessary toward demonstrated operational standard. Considerable further measurements are needed to develop a base of data from realistic settings for simulations and algorithm testing. Development work is required to produce equipment tailored for the application, including the use of array antennas and signal choice for coherent, re

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182