Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar – Anslagstilldelning, kostnadsutveckling och priskompensation.

Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar – Anslagstilldelning, kostnadsutveckling och priskompensation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Nordlund, Peter Bäckström, Karsten Bergdahl, Janne Åkerström
Ort: Stockholm
Sidor: 103
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-06-13
Rapportnummer: (FOI-R--3901--SE)
Nyckelord Pris- och lönekompensation, försvarsspecifik inflation, försvarsanslag, försvarsutgifter, kostnadsutveckling
Keywords price and wage compensation, defence specific inflation, defence spending, cost escalation
Sammanfattning "Försvaret har alltid kostat 40 miljarder". Detta uttalande innehåller en viss sanning, då försvarsanslaget länge har pendlat runt 40 miljarder (mdkr) kronor i löpande priser. Om man tar hänsyn till penningvärdets förändring och inflationens påverkan på försvarsanslaget måste dock sanningshalten i uttalandet omvärderas. Syftet med denna rapport har varit att ge en uppdatering och vidareutveckling av tidigare gjorda studier och att bidra med en heltäckande analys av Försvarsmaktens kostnadsbild. Rapporten har även syftat till att ge en bild av hur försvarsanslagets köpkraft har utvecklats, samt att beskriva det försvarsekonomiska läget efter försvarsbeslutet år 2009 och inför 2015 års försvarsbeslut. Försvarsmaktens köpkraft bedöms vara närmare 18 mdkr lägre år 2014 än den var år 1999. Orsaken till den betydligt lägre köpkraften är dels politiska beslut om successiva anslagsminskningar, och dels en underkompensation för Försvarsmaktens kostnadsutveckling genom den pris- och lönekompensationen som skett med försvarsprisindex (FPI). Denna utveckling har lett till att Sveriges försvarsutgifter som andel av bruttonationalprodukten (BNP) har minskat mer än i de flesta andra jämförbara länder, däribland de nordiska länderna. FOI:s beräkningar visade redan 2010 att försvarsbeslutet från år 2009 skulle bli svårt att genomföra av de skäl som nämns ovan. Sedan dess har ytterligare studier och rapporter bekräftat denna bild. Nu ställs anslagsökningar som ligger i nivå med underfinansieringen i utsikt av regeringen och Försvarsberedningen. Den försämrade omvärldssituation som Försvarsberedningen målar upp inför 2015 års försvarsbeslut innebär att Försvarsmaktens förmåga behöver stärkas. Om en sådan förmågeförstärkning jämfört med 2009 års försvarsbeslut ska ske uppkommer ett tillkommande behov ytterligare av anslagsökningar i samband med försvarsbeslutet år 2015. Det finns också skäl att se över pris- och lönekompensationen i FPI i syfte att undvika att nya ekonomiska obalanser successivt skapas över tid.
Abstract "The defence budget has always been 40 billion SEK". This often repeated statement contains an element of truth, as the appropriations to the Swedish Defence in the national budget has long hovered around 40 billion SEK at current prices. However, when taking account of the effects of inflation the quoted statement must be reconsidered. The purpose of this study has been to present a comprehensive description and analysis of the cost structure and purchasing power of the Swedish Armed Forces. The Swedish Armed Forces' purchasing power is estimated to be close to 18 billion SEK lower in 2014 than it was in 1999. This is partly explained by decisions by the Parliament on successive reductions in appropriations, but also partly by the fact that the Armed Forces has been undercompensated for price, wage and cost escalation by the defence price index , DPI. DPI does not fully reflect defence specific inflation and cost escalation. This development has resulted in the defence expenditures share of the gross domestic product (GDP) for Sweden being reduced by more than most other comparable countries, including the Nordic countries. FOI:s calculations in previous reports and presentations showed that the defence resolution from 2009 was underfunded in the long term. Since then, additional studies from other agencies have confirmed this picture. The defence resolution of 2009 left a legacy of long-term economic imbalance. The Defence Commission has declared that they are prepared to cover this imbalance with raises in the appropriation to the Armed Forces. The Defence Commission has also pointed out the deteriorating security situation in Europe as a reason to demand a strengthened capability of the Swedish Armed Forces in the upcoming defence resolution in 2015. If such an enhancement of the capability, compared with the intentions in the defence resolution of 2009, is to take place it will call for the need of additional funding increases in the upcoming defence resolution in 2015. There is also reason to look into the system for price and wage compensation, DPI, so that new economic imbalances can be avoided in the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182