Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Strukturella material med reaktiva egenskaper. En litteraturöversikt.

Strukturella material med reaktiva egenskaper. En litteraturöversikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Patrik Lundberg
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-08-14
Rapportnummer: (FOI-R--3902--SE)
Nyckelord strukturella material, reaktiva egenskaper, metaller, fluorpolymerer, intermetalliska reaktioner
Keywords structural materials, reactive properties, metals, fluoropolymers, intermetallic reactions
Sammanfattning En ny grupp strukturella material med reaktiva egenskaper finns tillgängliga för utveckling av stridsdelar med delvis nya egenskaper. Materialen är baserade på blandningar av metall och fluorpolymerer eller metall-metall kompositer och har större förmåga att överföra energi till målet i förhållande till konventionella material. Uttrycket "strukturella material med reaktiva egenskaper" syftar här på material som både är reaktiva och som har sådana fysikaliska och mekaniska egenskaper att man kan använda dessa mer eller mindre direkt för att tillverka splitter, splitterhöljen, inlägg till RSV-stridsdelar eller som del av en projektil. Kombinationen hög densitet och stor reaktionsenergi hos dessa material innebär att verkanseffekten hos t.ex. en splitterstridsdel kan ökas betydligt och därigenom kompensera för att man vill kunna utnyttja mindre och kompaktare stridsdelar. Dock är verkanseffekten i huvudsak i form av värmeenergi och det krävs sannolikt en stor värmemängd för att man t.ex. ska erhålla initiering av drivmedel i ett flygplan eller få explosivämnen i en kryssningsmissil eller markrobot att deflagrera eller detonera. Rapporten utgör en litteraturöversikt över utvecklingen inom området och är tänkt som vägledning inför eventuella fortsatta studier. Dessa skulle i första hand syfta till att försöka värdera nyttan och tillämpbarheten av denna teknikutveckling, t.ex. för en luftvärnsstridsdel eller för ett aktivt motmedel i en skyddstillämpning.
Abstract Structural materials with reactive properties based on mixtures of metal and fluorine polymers or metal-metal composites appear to be available for the development of a new generation of warheads with increased lethality. The term "structural materials with reactive properties" refers to materials that are both reactive and have the physical and mechanical properties which make these more or less directly applicable for fragments, shell casings, shaped charge liners or as part of a projectile. The combination of high density and large reaction energy of these materials means that the lethality of a fragmenting warhead can be increased significantly and thereby compensating for the desire to be able to use smaller and more compact warheads. However, the energy release is essentially heat and it is likely that a large amount of heat is required in order to initiate aircraft fuel or get explosives in a cruise missile or an artillery rocket to deflagrate or detonate. The report provides a literature review of the development in the area and should be used as guidance for possible future studies. These would primarily be to try to evaluate the utility of this technology in e.g., an air defence application.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182