Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmakten efter ISAF – Lärdomar och påverkan på militärstrategisk nivå.

Försvarsmakten efter ISAF – Lärdomar och påverkan på militärstrategisk nivå. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Henric Roosberg, Anna Weibull
Ort: Stockholm
Sidor: 106
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-08-18
Rapportnummer: (FOI-R--3914--SE)
Nyckelord ISAF, Krigföringsförmåga, Doktrin, Förmågor, Försvarsmakten, Fredsfrämjande insatser, Afghanistan
Keywords ISAF, Warfare ability, Doctrine, Capabilities, Swedish Armed, Forced, Peace Support Operations, Afghanistan
Sammanfattning Den svenska militära insatsen i Afghanistan har pågått i tolv år och är nu på väg att avslutas. Under tiden för denna insats har Försvarsmakten också genomgått genomgripande förändringar med en övergång från ett värnpliktsbaserat invasionsförsvar till ett insatsförsvar med anställda soldater och sjömän. Efter kriget i Georgien samt krisen i Ukraina och den ryska annekteringen av Krimhalvön har en ökad inriktning mot ett nationellt försvar emellertid åter blivit allt mer aktuellt. Den påverkan och de lärdomar som kommit ur insatsen måste därför värderas utifrån ett annat perspektiv än när insatsen påbörjades. Studien syftar till att beskriva hur olika militära behov uppstått i olika faser av insatsen, samt förklara hur, och på vilket sätt, insatsen i Afghanistan påverkat Försvarsmakten. Studien tar sin utgångspunkt i den militärstrategiska doktrinens modell för krigföringsförmåga. Analysen visar att det finns ett flertal faktorer som lett till en övergripande förändring av krigföringsförmågan inom såväl fysiska, konceptuella som moraliska faktorer men också att dessa har olika värde i en återgång mot ökat fokus på nationellt försvar. Exempel på påverkan av de fysiska faktorerna är stridskrafternas anpassning till de förutsättningar och behov som uppkom i Afghanistan, något som exempelvis innebar anskaffning och utveckling av flera, för fredsinsatser, tunga fordons- och vapensystem samt ökad helikopterförmåga och kvalificerade ammunitionsröjningsresurser. Den konceptuella påverkan präglas av utveckling av doktriner och reglementen för multifunktionella insatser samt strid mot en irreguljär motståndare. Insatsen har även ökat Försvarsmaktens medvetenhet om gender i fredsfrämjande insatser, vilket inte minst har lett till nya strukturer i myndigheten. Bland påverkan på de moraliska faktorerna syns veteranpolitiken vara den kraftigaste. Studien visar också att samtidigt som vissa beståndsdelar, såsom insatstypspecifik materiel och taktik, fått en tydlig drivkraft av insatsen så finns det mycket som fått stå tillbaka genom konkurrensen om resurser och fokus. Konsekvenserna av dessa avvägningar riskerar att blir tydliga vid en eventuell (åter-) anpassning för ett mer nationellt betonat försvar.
Abstract The Swedish Armed Forces operation in Afghanistan has been on ongoing for twelve years and is about to end. During the operation the Swedish Armed Forces has also been undergoing fundamental changes, primarily due to a shift of focus from mandatory service and defense against an invasion to a professional army and predominantly peace support operations. Today, a shift back to a more national focused defense is on the rise, not the least due to the war in Georgia and recent crisis in Ukraine. The influence derived from the ISAF-campaign must therefore be evaluated from another perspective than when the operation was initiated. The aim of this study is to describe how different needs and operational requirements have arose during the Swedish operation and explain how, and in which ways, this has affected The Swedish Armed Forces. The analysis is based on the military-strategic doctrine's model on warfighting capability. The analysis shows that there has been a vast influence on what the doctrine categorises as physical, conceptual and moral factors. Examples on the influence on the physical factors are the forces', and especially the army's, adaption to the conditions in Afghanistan, resulting in acquirement of mission specific systems and weaponry, previously exceptional in Swedish peace support operations. The conceptual factors are characterised by the doctrinal development on multifunctional operations and countering irregular warfare. Among the moral factors the most evident influence and lesson is the development of a Swedish veteran policy. The study also shows that although important elements, such as mission specific systems and tactics, have been boosted by the operation, many other requirements have been disadvantaged due to the competition of resources. The effects of these tradeoffs may be apparent with a more national oriented defense policy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182