Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fewer, Bigger, Better and Simpler - Potential lessons for Public Private Cooperation and Partnerships in MSB’s international engagements.

Fewer, Bigger, Better and Simpler - Potential lessons for Public Private Cooperation and Partnerships in MSB’s international engagements. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Per Nordlund, Thomas Ekström
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-09-15
Rapportnummer: (FOI-R--3915--SE)
Nyckelord Privat Offentlig Samverkan, POS, Offentlig Privat Samverkan, OPS, MSB, internationella insatser, humanitära insatser, katastrofbistånd, DRR.
Keywords Privat Offentlig Samverkan, POS, Offentlig Privat Samverkan, OPS, MSB, internationella insatser, humanitära insatser, katastrofbistånd, DRR.
Sammanfattning Naturkatastrofers konsekvenser har lett till en ständigt ökande internationell uppmärksamhet för katastrofbistånd, men även för arbete med katastrofriskreducering i utsatta länder. Behoven är stora och kommer förmodligen att fortsätta att vara det. En viktig fråga för traditionella givarländer och biståndsaktörer är hur humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd kan få än bättre effekt och kostnadseffektivitet i att möta dessa behov. En möjlig lösning som tillämpas av såväl enskilda givarländer som stora internationella organ är olika former av offentlig-privat samverkan (OPS). Den grundläggande idén med OPS är att skapa nya lösningar där offentliga och privata aktörer ingår mer långsiktiga partnerskap för att tillsammans dela på risker, ansvar och fördelar, bl.a. effektivt utnyttjande av resurser. Denna förstudie, genomförd av FOI på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), innehåller en internationell utblick kring erfarenheter av olika OPS-lösningar i ett urval av internationella organisationer och i MSB:s motsvarigheter i andra länder. Resultatet är ett underlag till MSB:s utveckling av OPS i sitt operativa uppdrag. Syftet är att lyfta fram behov och problematisera kring privat-offentlig samverkan, särskilt avseende de operativa förmågor som berör internationella insatser. Resultatet skall kunna ligga till grund för avgränsning och fortsatta fördjupningsstudier under 2014-2015. Studiens resultat kan sammanfattas under rubrikerna terminologi och definitioner, förutsättningar för framgångsrika partnerskap, behov av särskild organisationsstruktur, vikten av att hitta rätt partners, att bedriva systematisk kunskapsinhämtning, att tillse skydd för MSB:s varumärke, möjligheter till kontroll och ansvarsutkrävande, samt vikten av öppenhet.
Abstract The consequences of disasters have increasingly brought the topics of emergency aid and Disaster Risk Reduction (DRR) onto the international agenda. The needs are immense and will in all likelihood remain so. An important issue for traditional donors and humanitarian assistance actors is how to increase effectiveness and efficiency in meeting the needs. One potentially important alternative for addressing the challenges above is increased Public Private Cooperation (PPC). PPC is becoming increasingly important in humanitarian assistance and development work, and it is being explored by national and international actors. Broadly explained, PPC is about public and private actors engaging in partnerships to find mutual benefits and share risks. This pre-study, conducted by FOI on assignment from the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), contains an international outlook on experiences from various PPC-oriented solutions among international and national actors engaged in humanitarian assistance, DRR, civilian conflict management, mine action, and early recovery. The result is intended to inform the future work of MSB in developing its PPC approach, and to guide continued studies in 2014- 2015. The key findings of this study can be summarized under the categories: terminology and definitions, prerequisites for building successful partnerships, the need for supporting organizational structures, the importance of finding the right partners, absorbing knowledge for learning and improvement, raised awareness of issues around branding, the importance of achieving resilience and accountability, and last, but not least, the enforcing of transparency.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182