Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Constructing Peace, Piece by Piece.

Constructing Peace, Piece by Piece. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carina Lamont
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-10-22
Rapportnummer: (FOI-R--3916--SE)
Nyckelord fredsinsatser, fredsbyggande, militär, polis, samverkan, mänsklig, säkerhet
Keywords peace operations, peace building, peacekeeping, military, police, coordination, human security
Sammanfattning Denna rapport menar att den säkerhet som skapas genom militära och polisiära aktörer kan utgöra en viktig brygga mellan kortsiktiga fredsframtvingande åtgärder och långsiktiga fredsbyggande insatser i postkonfliktmiljöer. Därmed kan gränsdragningar mellan ansvarsområden och samverkan mellan militära och polisiära aktörer vara avgörande för möjligheterna att bygga fred efter krig. Möjligheterna för samverkan är dock beroende av flera faktorer. Den roll olika aktörer tilldelas i fredsinsatsen och mot insatsens övergripande mål bör styra de uppgifter som en aktör tilldelas. Uppgifterna som ges olika aktörer är i sin tur avgörande för om och hur samverkan mellan olika aktörer kan och bör utformas. Denna studie menar att de strategiska ändamålen och olika aktörers roller gällande säkerhet i fredinsatser är alltför bristfälligt identifierade för att möjliggöra effektiv samverkan mot insatsens gemensamma och långsiktiga mål. En tydlig strategisk vision och rollfördelning gällande säkerhet vilka beaktar både omfattning och temporala variationer i säkerhetsbehov måste därför utformas. Detta för att förmå identifiera när och hur samverkan mellan militära och polisiära aktörer fordras i fredsinsatser.
Abstract To build peace after war constitutes a substantial challenge. Nevertheless, it is essential to create conditions that are conducive to enabling peace in conflictaffected environments. This report holds that security created through the efforts of military and police actors can constitute an important bridge between shortterm peacekeeping activities and long-term peace-building in post-conflict environments. Delineations between military and police arenas and coordination between military and police actors may thus be crucial to the prospects of building peace after war. The roles assigned different security actors in the peace operation, from the perspective of the overarching goal of the operation, determine the tasks assigned each actor. The tasks, in turn, determine when and how coordination between actors is needed. This study maintains that the strategic notions of the roles that actors have in creating security are too vague to guide the identification of tasks, and thus to enable effective coordination between military and police actors. Knowing when and how coordination is necessary in peace operations requires a clear strategic notion of the division of labour that takes into account the breadth of the existing security needs and its temporal variations. Such strategic security architecture can thus guide the identification of when and how coordination between military and police actors is needed in peace operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182