Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användartest med datorverktyg för multihypoteshantering.

Användartest med datorverktyg för multihypoteshantering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magdalena Granåsen, Peter Svenmarck, Johanna Von Feilitzen, Maja Karasalo, Tove Gustavi, Robert Forsgren
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-07-01
Rapportnummer: (FOI-R--3918--SE)
Nyckelord morfologisk analys, analys av konkurrerande hypoteser, analytiska verktyg, datorstöd, hypotesprövning
Keywords Morphological Analysis, Analysis of Competing Hypotheses, analytical software tools, hypothesis testing
Sammanfattning Hyppo är ett verktyg för multihypoteshantering som utvecklats av FOI. Rapporten beskriver metod och resultat från två användartester med syfte att studera verktygets användbarhet och nytta samt att identifiera kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsbehov för kommande versioner. Hyppo kombinerar de två analytiska metoderna morfologisk analys och analys av konkurrerande hypoteser (ACH). Morfologisk analys används ofta för att konkretisera och analysera möjliga händelseutvecklingar för så kallade vildvuxna problem. Under den morfologiska analysen skapas en morfologisk modell som består av en matris med ett antal dimensioner och möjliga tillstånd för varje dimension. I Hyppo används denna matris (i Hyppo kallas detta för det morfologiska fältet) till att generera hypoteser för det aktuella problemet. En hypotes i Hyppo består av ett tillstånd från varje dimension. Ett enkelt exempel kan vara hypoteser relaterade till en mordutredning, där gärningsman, mordvapen och motiv identifierats som viktiga dimensioner. En konkret hypotes kan då vara "Gärningsmannen Lee Harvey Oswald med mordvapnet Colt Holster Pistol och motivet politiskt motiverad terrorism". ACH används för att systematiskt värdera hypoteser utifrån hur de stöds eller motsägs av tillgänglig information. I Hyppo används en anpassad variant av ACH där information kopplas till enskilda tillstånd i det morfologiska fältet istället för till hela hypoteser. Eftersom en matris med m dimensioner, med vardera n tillstånd, ger upphov till nm möjliga hypoteser underlättas hanteringen av stora hypotesmängder väsentligt av att värderingen sker mot enskilda tillstånd. Det första av de två användartesterna genomfördes med analytiker på FOI vid tre tillfällen där två analytiker deltog vid varje tillfälle. Det andra användartestet genomfördes med tio analytiker från Försvarsmakten som en avslutande del under en analysworkshop. Hyppo som helhet fick positiva omdömen av testdeltagarna. Deltagarna såg behov och nytta av denna typ av verktyg och tyckte att design och gränssnitt var enkelt och tilltalande. Ett av de mest centrala utvecklingsbehoven som poängterades under samtliga genomföranden var att kunna använda osäkerhetsfaktorer i analysen, till exempel genom att värdera informationens tillförlitlighet och relevans.
Abstract Hyppo is an analysis tool developed by FOI to support the process of generating and evaluating a large set of hypotheses. This report discusses the approach to, and the outcome of, two user studies conducted in order to study usability of Hyppo, as well as to identify short term and long term requirements for future releases. Hyppo combines two established analytical methods, Morphological Analysis and Analysis of Competing Hypotheses (ACH). Morphological analysis is often used to specify and analyze possible future developments for so called wicked problems. During the morphological analysis process a morphological chart, or matrix, is created. The matrix includes a number of dimensions and a set of states for each dimension. In Hyppo, the matrix is used to generate hypotheses for the actual analysis problem. A hypothesis in Hyppo is composed of one state from each of the selected dimensions. As a simple example, we can consider a model for a forensic analysis with the dimensions culprit, weapon and motive. A specific hypothesis for this model could be "the culprit Lee Harvey Oswald with the weapon Colt Holster Pistol and the motive political terrorism". ACH is a methodology for systematic assessment of a set of hypotheses, based on how the available information supports or contradicts each hypothesis in the set. In Hyppo, an adjustment of standard ACH is introduced, where information is connected to specific states in the morphological chart, rather than to entire hypotheses. Since a chart consisting of m × n states will generate a set of nm possible hypotheses, the analysis is facilitated by introducing this implicit procedure for hypothesis assessment. Participants of the first of the two user studies were analysts at FOI. The study was conducted during three workshops, with two participants on each occasion. The second user study was carried out as part of a more extensive analysis workshop with ten participants from the Swedish Armed Forces. A key future requirement identified was the ability to accommodate uncertainties in the analysis, for instance by means of expressing the accuracy, reliability and relevance of information introduced into the analysis. This was stressed by all participants. The overall testimonial was however favorable; the participants saw several benefits with this type of software and found the user interface appealing in its simplicity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182