Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Neurovetenskap - teknisk prognos.

Neurovetenskap - teknisk prognos. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnus Jändel
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-11-24
Rapportnummer: (FOI-R--3921--SE)
Nyckelord Neurovetenskap, hjärnan, hjärnskanning, teknisk prognos
Keywords Neuroscience, brain, brain scanning, BCI, technical foresight
Sammanfattning Neurovetenskap är grundvetenskapen om hjärnan och nervsystemet. Dess främsta tillämpning är medicinsk men denna rapport är inriktad på användning för att stärka friska människors förmåga inom försvar och säkerhet. Många av dessa tillämpningar kräver noggranna etiska överväganden men vi fokuserar på vad som är och kan bli tekniskt möjligt - inte vad som är lämpligt och moraliskt riktigt. Rapporten är avsedd för läsare utan specialkunskaper men strävar ändå efter att informera om forskningsgenombrott som har skett på senare år. Kapitel två börjar med en översikt över hur hjärnan byggs upp av neuroner, mekanismer för lärande och hur hjärnan utvecklas. Mot slutet av kapitlet presenteras en handfull nya resultat som intressant nog delvis strider mot den traditionella bilden av hjärnans struktur och funktion. Kapitel tre handlar om tre viktiga tillämpningar av neurovetenskap: att med tekniska medel koppla hjärnan till en dator för att läsa tankar, att styra med tanken och att bygga ut eller förbättra hjärnan. Neurofarmakologi, det vill säga att påverka hjärnan med droger berörs bara översiktligt. Viktiga tekniktrender är markerade med symbolen T och vissa av dessa som till exempel lögndetektion är relevanta även på kort sikt. Slutsatserna i kapitel fyra poängterar att neurovetenskapen trots stora och accelererande framsteg ännu inte erbjuder en kvantitativ förklaringsmodell för hur hjärnan fungerar och därmed skiljer sig från mogna tekniska grundvetenskaper. Kapitel tre beskriver kraftfulla interventioner för att koppla hjärnan till tekniska system och för att påverka hjärnans funktion. I frånvaro av en välgrundad förklaringsmodell kommer det dock bara i undantagsfall att vara etiskt acceptabelt att tillämpa dessa på friska människor. Riskerna är oöverskådliga och det saknas klinisk forskning som skulle göra dessa hanterbara. På 20-30 års sikt kommer storskalig kartläggning av hjärnan kombinerad med fortsatta tekniska framsteg på andra områden att ge oss en kvantitativ neurovetenskap som kan fungera som bas för framtida tekniska genombrott.
Abstract Neuroscience is the science of the brain and the nervous system. Its main application is medical, but this report is about enhancing healthy people's performance in defence and security applications. Many of these usages require careful ethical considerations but we focus on what is and may become technically possible - not what is appropriate and morally correct. The report is intended for readers without specialist knowledge but strives yet to inform about recent research breakthroughs. Chapter two begins with an overview of how the brain is built from neurons, mechanisms of learning and how the brain evolves. A handful of new results that partly contradicts the textbook view are presented towards the end of the chapter. Chapter three deals with three important applications of neuroscience: braincomputer interfaces for mind reading and for mind control as well as technical means for controlling and improving the brain. Neuropharmacology is treated only superficially. Key technology trends are marked with the symbol T and some of these, such as lie detection are relevant also in the short term. The conclusions in chapter four emphasizes that neuroscience, despite rapid and accelerating progress yet fails to offer a quantitative model for how the brain works, and thus differs from mature sciences on which engineering is based. Chapter three describes powerful interventions for connecting the brain to technical systems and for affecting brain function. However, in the absence of well-founded and quantitative scientific models, it will only rarely be ethically acceptable to apply these to healthy people. The risks are inestimable and we lack the clinical research that would make them manageable. In 20-30 years large-scale brain mapping combined with further technological progress in other areas will found a quantitative neuroscience that can serve as a firm basis for a wave of very significant technological breakthroughs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182