Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Medical intervention after inhalation of irritant gases.

Medical intervention after inhalation of irritant gases. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linda Elfsmark, Ann Göransson Nyberg, Elisabeth Wigenstam
Ort: Umeå
Sidor: 29
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-10-02
Rapportnummer: (FOI-R--3922--SE)
Nyckelord Medicinska behandlingsrekommendationer, ammoniak, klor, svaveldioxid, kortikosteroider
Keywords Medical management guidelines, ammonia, chlorine, sulfur dioxide, corticosteroids
Sammanfattning Produktion och transport av stora mängder kemikalier är en del av det industriella samhället och hanteringen av dessa kemikalier är omgärdad av omfattande regelverk för att undvika att människor exponeras. Ändå sker kemikalieutsläpp p.g.a. brister i som inte är reglerade, den mänskliga faktorn eller uppsåtlig spridning. Vid en stor kemikalieolycka med många exponerade finns en risk att den inhemska sjukvården blir överbelastad och att patienter kan behöva akutsjukvård utomlands. Syftet med rapporten är att jämföra de nationella medicinska riktlinjerna för behandling av kemisk lungskada i ett antal länder som skulle kunna vara aktuella för patientutbyte vid stora olyckor. En frågeställning har varit att undersöka huruvida det föreligger konsensus gällande den medicinska behandlingen. Rapporten syftar även till att ge en sammanfattande beskrivning av nya framtida medicinska behandlingar för akut lungskada som utvärderas i kliniska prövningar. I jämförelsen framgår att de medicinska behandlingsrekommendationerna för kemiskt inducerad lungskada orsakad av inandning av de retande gaserna ammoniak, svaveldioxid eller klor, är mycket lika internationellt sett. Specifika antidoter saknas för de tre kemikalierna och därmed blir omhändertagandet av exponerade i huvudsak inriktad på symptomatisk behandling. De största skillnaderna mellan länderna ses i rekommendationer gällande anti-inflammatoriska kortikosteroider. I Sverige, Danmark och Tyskland förordas enbart inhalationsbehandling medan Norge och Finland utöver inhalationsbehandling även förespråkar systemisk administrering av kortikosteroider. I Storbritannien rekommenderas endast oral behandling medan USA och Nederländerna helt avråder från kortikosteroidbehandling vid kemisk lungskada. Ett flertal nya läkemedelssubstanser håller på att testas för behandling av akut lungskada, men i dagsläget är det endast kortikosteroider som visat sig kunna minska dödligheten.
Abstract Production and transportation of large amounts of chemicals are everyday realities in industrial societies and the handling of these chemicals is surrounded by strict laws and regulations to prevent human exposures. Nevertheless, exposures to hazardous compounds occasionally occur due to accidental leakage or deliberate release. After a major chemical incident with a great number of exposed people there is a risk that the domestic health care system becomes overwhelmed and that patients might need to be sent abroad for medical intensive care. The object of this report is to give an overview of the medical management guidelines of chemical-induced lung injuries in some of the countries that could be involved in a Swedish patient-exchange after a major chemical incident, and to evaluate if there is a consensus concerning the medical treatment between these countries. Another objective is to summarize new emerging therapies for acute lung injuries that in future may apply to chemical-induced lung injury. From our comparative study we conclude that the international medical guidelines for treatment of lung injuries induced by inhalation of the irritant gases ammonia, sulfur dioxide or chlorine are very similar. Specific antidotes are not available; instead medical care is focused on symptomatic treatment of the chemical-induced lung injury. The most apparent differences between the countries studied are the divergent prescriptions of anti-inflammatory corticosteroids. In Sweden, Denmark and Germany, only inhalation treatment with corticosteroids is advocated, while the Norwegian and Finnish guidelines support systemic administration of corticosteroids in addition to the inhalation therapy. In the UK, corticosteroid treatment is only recommended by oral administration while countries like the U.S. and the Netherlands recommend against corticosteroid treatment of chemical-induced lung injury. Several new drugs are being tested for treatment of acute lung injury, but up to this date, only corticosteroids have been shown to have beneficial outcome on survival.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182