Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementing UNSCR 1325 in Capacity Building Missions: a study of NTM Afghanistan, EUTM Somalia and EUTM Mali.

Implementing UNSCR 1325 in Capacity Building Missions: a study of NTM Afghanistan, EUTM Somalia and EUTM Mali. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Helene Lackenbauer, Michael Jonsson
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-10-03
Rapportnummer: (FOI-R--3925--SE)
Nyckelord Säkerhetsrådsresolution 1325, fredsfrämjande, kapacitetsbyggande, genderperspektiv i militära operationer, kvinnliga soldater, SSR, EUTM, ISAF, Mali, Somalia, Afghanistan
Keywords UNSCR 1325, capacity building, peace support operations, gender, perspective in military operations, women soldiers, SSR, EUTM, ISAF, Mali, Somalia, Afghanistan
Sammanfattning Denna studie analyserar de lärdomar som dragits från arbetet med att integrera ett genderperspektiv, baserat på FN:s Säkerhetsrådsresolution 1325, inom kapacitetsbyggande insatser. Studien fokuserar primärt på insatser där personal från Försvarsmakten deltagit (EUTM Somalia och Mali och ISAF) och baseras på intervjuer med instruktörer från dessa insatser. Genomförandet av resolution 1325 inom ramen för kapacitetbyggande insatser är fragmentariskt. Denna studie fann få bevis på att resolutionens principer - skydd, deltagande och prevention - integrerades konsekvent och verkansfullt i i de studerade insatserna. Detta speglar verkligheten på den strategiska nivån, graden av integration av resolution 1325 inom Försvarmakten och verksamheten i fält. Det visar att det på alla nivåer krävs ett aktivt arbete för att principerna i resolution 1325 och efterföljande planer och policy skall genomsyra hela krishanteringssystemet under militära insatser och operationer. Detta är särskilt viktigt under kapacitetsbyggande insatser eftersom de ofta genomförs i en situation där det pågår ett inbördeskrig, det förekommer allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och könsrelaterat våld. Det finns skäl att anta att en verkansfull utbildning i resolution 1325 hjälper militär trupp att upprätthålla respekten för den internationella humanitära rätten och mänskliga rättigheter. Detta kräver dock att multilaterala organisationer prioriterar resolution 1325 i kapacitetsbyggande insatser, förbättrar 1325-utbildningar för värdnationens trupper och ställer krav att internationella instruktörer skall ha genomgått 1325 och genderutbildning som en del av sin förberedande utbildning.
Abstract This study analyzes the lessons learned from efforts to integrate United Nations Security Council resolution 1325 into capacity building missions, and identifies actions that would enable further improvements of its implementation. It focuses on missions in which personnel from the Swedish Armed Forces have participated (EUTM Somalia, EUTM Mali and ISAF), and draws on interviews with deployed instructors and officials. The overall impression gained from the capacity building missions analyzed is that the implementation of UNSCR 1325 is mixed and fragmented. This study found little evidence that the principles of protection, participation and prevention are effectively and systematically included in the training of host nation troops. This reflects the reality at the strategic political level, the level of integration of a gender perspective into the armed forces, and the practices on the ground. There is a serious need to take action at all levels to ensure that the provisions in UNSCR 1325 and related action plans and policies permeate the entire crisis management system during military missions and operations. This is especially pertinent in the context of capacity building missions, since they often take place against a backdrop of civil war, severe human rights violations and gender-based violence. It is fair to assume that effective training of military troops on the principles contained in UNSCR 1325 could help to enhance respect for IHL and human rights among the troops trained. However, this demand that the multilateral organizations give priority to UNSCR 1325 in capacity building missions; improve the training on UNSCR 1325 for the host nation's troops; and make UNSCR 1325 and gender training mandatory pre-deployment requirement for international instructors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182