Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

63 mm ÖVNINGSRAKET m/70.

63 mm ÖVNINGSRAKET m/70. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjell Lindersson, Marja-Liisa Pettersson, Mats Johnsson, Sten Andreasson
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-10-09
Rapportnummer: (FOI-R--3928--SE)
Nyckelord -
Sammanfattning Resultaten från den kemiska analysen av tvåmotorer från olika partier. HPLC: Laboratoriet erhöll två prov från båda motorerna, dubbelprov har utförts på dem. Krutet innehåller DFA (Difenylamin) som första stabilisator, Derivaten NOD (N-nitrosodifenylamin) och 4,4´-DND (4,4´- dinitrodifenylamin) är uppmätta. Krutet innehåller även CEN I (etylcentralit. Båda kruten har godkända halter stabilisator. Mikrokalorimetri Värmeflödet från prov uppmäts kontinuerligt under minst 20 dygn vid 65°C. Kruten gav normala värden. Värmeflödet får ej överskrida gränsvärdet, som är 45 µW/g för dubbelbaskrut efter att första initialeffekten avklingat. Fyra prov är uppmätta. Proven är godkända. DSC Resultaten från DSC mätningarna redovisas i figur 13-16. Medelvärde för fyra mätningar av motor 1 avseende midpoint =- 24,6 °C, medelvärde för motor 4 midpoint = -27,5°C. Båda kruten har glasomvandlingspunkt inom normalt driftsområde. Kruten är godkända med avseende på stabilitet för förvaring och transport för fem år framåt från provtillfället. Resultat från den mekaniska demonteringen Vid demontering av raketmotorerna framkom inga synliga defekter på vare sig explosiver eller i systemet ingående mekaniska detaljer. Vid demonteringen kunde konstateras att de två partierna hade olika tändare. Parti:17380005 Krutparti: 007 hade en tändare med resistansen 0,4-0,5 Ohm och 17396007 med krutpartinummer 95075 hade en tändare med resistansen 2,6-2,8 Ohm. Observera att båda partierna hade dubbla parallellkopplade glödtrådar. Provbränning Vid provbränning av parti:17380005 Krutparti: 007 syns en aukustisk instabilitet för de motorer som provats vid -40 grader. Detta och att dessa motorer är utrustade med ett lågohmigt tändsystem se (fig.6) gör att FOI rekommenderar att de partier som har lågohmiga tändare ej används utan att en fördjupad kontroll av dessa partier utförs. Vid provbränning av parti17396007 med krutpartinummer 95075 uppkomm inte problem med akustiska svängningar samt att dessa motorer var utrustade med ett tändsystem med en högre resistans (se fig.5) gör att FOI rekommenderar denna typ av motorer vid övningstillfällen. Rökhuvuden: Vid inspektion av de levererade rökhuvudena kunde inga defekter upptäckas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182