Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kraterdimensioner vid explosioner på eller i mark.

Kraterdimensioner vid explosioner på eller i mark. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Rickard Forsén
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-02
Rapportnummer: (FOI-R--3930--SE)
Nyckelord vapenverkan, kraterdimensioner, beläggningsskador
Keywords weapon effects, crater dimensions, pavement damage
Sammanfattning Vid detonation av explosivämne på eller i marken kan en krater uppkomma i marken och påverkan kan ske på intilliggande konstruktioner. Om detonationen sker på eller under en belagd markyta, t.ex. en rullbana på ett flygfält, kan skador uppkomma på beläggningen. I föreliggande rapport redovisas enkla samband för bedömning av skadornas utbredning. Sambanden är baserade på uppgifter hämtade i litteratur om experimentella undersökningar men även beräkningsanvisningar i handböcker.
Abstract A detonating high explosive charge located on or below ground surface may create a crater and adjacent structures and objects may be affected. If the detonation occurs on or below a paved surface, such as a runway at an airfield, the pavement may be damaged. In this report simple formulas are presented for estimation of damage extent. The formulas are based on review of literature about experiments but also fortification handbooks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182