Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Intuitiva gränssnitt - Slutrapport

Intuitiva gränssnitt - Slutrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Patrik Lif, Per-Anders Oskarsson, Johan Hedström, Peter Andersson, Björn Lindahl
Ort: Linköping
Sidor: 112
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-11-04
Rapportnummer: (FOI-R--3943--SE)
Nyckelord display, visuell, taktil, bimodal, lateral drift, brownout, helicopter
Keywords display, visual, tactile, bimodal, lateral drift, brownout, helicopter
Sammanfattning Föreliggande rapport utgör sammanfattning av den verksamhet som bedrivits inom FoT-projektet Intuitiva gränssnitt under 2012-2014. Rapporten inleds med en allmän genomgång om brownout-problematiken och i detta avseende relevant displayforsking. Rapportens huvuddel utgörs av beskrivningar och resultat från genomförda experiment. Detta följs av generella principer för riktlinjer vid design av bi- och multimodala gränssnitt, samt en översikt av "nya" intressanta displaytekniker. Projektets verksamhet fokuserades mot ett specifikt område: displayer för att stödja helikopterpiloter vid nedsatt sikt, främst då helikopterns rotor river upp damm eller snö, s.k. brownout respektive whiteout. Anledningen till att detta område valdes var dels att nedsatt sikt, vid t.ex. landning, är mycket säkerhetskritiskt och dels att en deltagare i projektet medverkat i en NATO-grupp avseende brown-out, vilket medförde relevant domänkunskap. Projektet har tagit fram ett flertal visuella, taktila och bimodala (visuellt och taktilt kombinerat) displayer för att indikera lateral respektive vertikal drift i helikopter. Displayerna testades i helikoptersimulator genom sex experimentella studier med oerfarna deltagare, samt i en studie med professionella civila piloter. Sammanfattningsvis visar resultaten från försöken att användning av en driftdisplay ger ökad förmåga att kontrollera lateral drift. Detta gäller vare sig en visuell eller taktil driftdisplay används. Detta visar på möjligheterna att indikera lateral drift med en taktil display, vilket kan minska pilotens visuella belastning genom ökad möjlighet till fokuserad uppmärksamhet mot marken och samtidigt få driftinformation från en display. Optimalt är sannolikt att kombinera visuell och taktil information i en bimodal display. Hur en taktil display som indikerar vertikal drift ska designas behöver vidare utredas. Resultaten bör kunna generaliseras, bl.a. till displayutveckling för cockpit i stridsflygplan.
Abstract The present report provides a summary of the activities performed in the research project "Intuitive Interfaces" during 2012-204. The report opens with a general overview of the brownout problem and relevant display research. The main part of the report contains description and results of performed experiments. This is followed by general guidelines for design of bi- and multimodal displays, and also an overview of "novel" and interesting display techniques. The activities were focused towards a specific research area: displays to support the helicopter pilot in conditions of degraded visibility, mainly when the helicopter rotor blows up dust or snow, termed brownout and whiteout. The reason for choosing this area was partly that degraded visibility, e.g. when landing, is very safety critical, but also that one project member had participated in a NATO group on brownout, which entailed relevant domain knowledge. The project has produced a number of visual, tactile, and bimodal displays for indication of lateral and vertical drift in the helicopter. The displays were tested in a helicopter simulator in six experimental studies with novice participants and in one study with professional civilian helicopter pilots. To conclude, the results of the experiments show that the use of a drift display increases the ability to control lateral drift. This holds both for visual and tactile drift displays. This demonstrates the possibilities of using a tactile display for indication of lateral drift, which can reduce the visual load on the pilot by increased possibilities to focused attention to the ground and simultaneously receiving drift information from a display. The best solution is probably to combine visual and tactile information in a bimodal display. Design of a tactile display for indication of vertical drift must be further investigated. The results may most likely be generalized, e.g., to display development in fighter aircraft cockpit.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182