Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Räckvidd för radiolänkar till upphöjd nod.

Räckvidd för radiolänkar till upphöjd nod. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sara Örn Tengstrand, Ulf Sterner
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-11-14
Rapportnummer: (FOI-R--3951--SE)
Nyckelord Radiolänk, upphöjd nod, luftburen nod, kommunikation, mobilt kärnnät
Keywords Radio link, elevated node, airborne node, communication, mobile core net
Sammanfattning Det finns ett behov att ersätta radiolänkarna i det mobila kärnnätet. I denna rapport undersöks de radiotekniska möjligheterna att använda en upphöjd nod för att skapa yttäckande taktisk kommunikation. Ytan som behöver täckas är det område som en bataljon eller en brigad uppehåller sig i, ett område med ett djup på omkring 70-100 km. Inom detta område vill man täcka ytan utan att vara beroende av fast infrastruktur för kommunikation. I denna rapport utvärderas fyra olika systemkoncept, A-D. Koncepten A-C bygger på att en aerostat på 300 m höjd förankras vid den bakre kanten av det område som ska täckas. I systemkoncept A kommunicerar aerostaten direkt med en låg mast. I koncept B tillförs en mobil marknod och i koncept C tillförs ytterligare låga master. Systemkonceptet D är ett referensfall baserat på dagens struktur. I rapporten beräknar vi vilka räckvidder systemkoncepten bör kunna ge för olika terrängtyper, datatakter, och frekvenser.De frekvenser som analyseras är 300 MHz, 1350 MHz samt 4400 MHz. Räckviddsberäkningarna visar att koncept A inte uppfyller målbilden i det analyserade scenariot. Koncept B kan ge en räckvidd i närheten av den önskade på de två lägre frekvensbanden. Dock är frekvenstillgången begränsad på den lägsta frekvensen. Koncept C ger tillräcklig räckvidd, dock till kostnaden av ytterligare master. Antalet noder som behövs är liknande i koncept C och i referensfallet koncept D, men koncept C ger en mer mobil lösning tack vare de lägre masterna.
Abstract There is a need to replace the radio links in the mobile core net. The purpose of this report is to investigate whether it is possible or not, radio-technology-wise, to use an elevated node to enable tactical communication over an area. Coverage is desired over the area occupied by a battalion or brigade. This is an area with a depth of about 70- 100 km. In this area, communication coverage is desired without being dependent on any fixed communication infrastructure. In this report, we evaluate four different system concepts, A-D. In concepts A-C an aerostat at 300 m heigth is tethered at the rear edge of the area to be covered. In system concept A the aerostat communicates directly with a low mast. In concept B a mobile ground node is added and in concept C additional masts are added. Concept D is a reference case based on today's structure. In the report, we calculate the communication ranges that the concepts would provide, for different terrain types, data rates and frequencies. The analyzed frequencies are 300 MHz, 1350 MHz and 4400 MHz. The range calculations show that concept A does not reach the desired range in the analyzed scenario. Concept B might give a communication range close to the desired if the two lower frequencies are used. Concept C gives sufficient communication range at the cost of additional masts. The number of needed nodes is similar in concept C and reference case D, but C gives a more mobile solution due to the lower masts.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182