Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av besättningens benställning vid utvärdering av fordons min/IED-skydd.

Inverkan av besättningens benställning vid utvärdering av fordons min/IED-skydd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Svensson
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-17
Rapportnummer: (FOI-R--3952--SE)
Nyckelord Skadekriterium, underben, benställning, min/IED skydd, utvärdering
Keywords Injury criteria, lower leg, leg position, mine/IED protection, assessment
Sammanfattning För att värdera effektiviteten hos fordons skyddssystem mot bottenverkande minor eller IED har FMV valt att tillämpa den metod som föreskrivs i AEP- 55 (Allied Engineering Publication) vol 2 och vol 3. AEP-55 föreskriver Hybrid III crash test dummy (HIII) som mätsystem och för att kunna bedöma risken för skador i fötter och underben mäts den axiella belastningen i HIII underben. Metoden är oberoende av benets ställning mot golv eller fotstöd och ur värderingssynpunkt spelar det således ingen roll om benet till exempel är framsträckt eller placerat vinkelrätt mot fordonets golv. Då det underlag som metoden bygger på är framtaget för fallet att underbenet är vinkelrätt placerat gentemot den belastande ytan är det osäkert hur tillämpbar den är då benet är framsträckt eller placerat på ett fotstöd. Det är uppenbart att det behövs fortsatt arbete för att nå en validerad metod för bedömning av skaderisken för alla rimliga benställningar som kan uppstå i ett fordon. De arbeten som finns gjorda med olika benställning visar på variation i belastningar men kopplar inte belastningen till faktiska skador. På kort sikt rekommenderas, i brist på bättre, att även fortsättningsvis använda Fz för verifiering och utvärdering av fordons skyddsnivå. Vid fall då benställningen avviker mycket från den som förskrivs i AEP-55, föreslås att även mäta och värdera momenten i skenbenet enligt till exempel Tibia Index (TI) eller Revised Tibia Index (RTI).
Abstract To evaluate the efficiency of vehicle protection against mines or IEDs, FMV has decided to apply the method prescribed in AEP-55 (Allied Engineering Publication) Vol 2 and Vol 3. AEP-55 provides for the Hybrid III crash test dummy (HIII) as measurement system. To assess the injury in the feet and lower leg, the axial load Fz in the HIII lower leg is used as criteria for injuries in the lower leg / foot complex. The method is independent of leg position on the floor or footrest it does not matter if the leg, for example, is stretched out or placed perpendicular to the floor of the vehicle. As the method used in AEP-55 is based on the condition that the lower leg is placed perpendicular to the floor it is uncertain how applicable it is when the leg is stretched out or placed on a footrest. It is obvious that there is a need for continued efforts to achieve a validated method for assessing the risk of injury for all reasonable leg positions that may occur in a vehicle. In the short term it is recommended to continue to use Fz for verification and evaluation of vehicle protection. In cases where the position of the legs is very different from that prescribed in AEP-55, it is proposed to also measure and evaluate moments of the tibia according to for example Tibia Index (TI) or Revised Tibia Index (RTI).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182