Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av spelverksamheten i perspektivstudien 2013.

Analys av spelverksamheten i perspektivstudien 2013. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jens Lehman, Örjan Sundblad, Åke Wiss
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3956--SE)
Nyckelord perspektivstudie, PerP, metod, SA-schemat, långsiktiga studier, operationsanalys, OA
Keywords Long Term Defence Planning, LTDP, method, long term studies, operation research, OR
Sammanfattning Perspektivstudier genomförs av Försvarsmakten på regeringens uppdrag som en del av förberedelserna inför försvarspolitiska inriktningsbeslut. Perspektivstudier syftar till att identifiera förändringar eller trender i både omvärlden och Försvarsmakten. Tidigare perspektivstudier har bedrivits i fleråriga cykler kopplade till periodiciteten för statsmakternas försvarspolitiska inriktningsbeslut. Dessa fleråriga cykler under 00-talet har dokumenterats i en av FOI föreslagen Code of Best Practice. Även om innehållet i cyklerna varierar omfattar de regelmässigt tre faser: bred omvärldsanalys, konceptutformning samt strukturutformning. Tidsperspektivet är upp till cirka tjugo år. Denna rapport redovisar erfarenheter från spelverksamheten 2013 inom ramen för perspektivstudien genom att jämföra den gentemot Code of Best Practice. För den som är intresserad av en analys av den övergripande metoden i perspektivstudien 2013 hänvisas till FOI rapport R-3955. En viktig slutsats är att uppehållet i de långsiktiga studierna på central nivå har inneburit att framtidsperspektivet varit nedtonat. Detta har lett till brister i såväl underlag som metodkunnande om spel- och analysverksamhet, vilket i sin tur gjort startsträckan lång. Det är därför viktigt att de långsiktiga studierna (20-års perspektiv) bedrivs kontinuerligt såväl på försvarsmaktsgemensam nivå som på arena- och huvudstudienivå.
Abstract Long Term Defence Planning (LTDP) is conducted by the Swedish Armed Forces on behalf of the government as part of the preparations for "defence policy decision". LTDP aims to identify changes or trends in both the "outside world" and the Swedish Armed Forces. Earlier LTDP have been conducted in perennial cycles related to the periodicity of the government's "defence policy decision". These multi-annual cycles during the 00s has been documented in one of FOI proposed Code of Best Practice. Although the content of the cycles vary those routinely include three phases: broad "environmental analysis", concept design, and force structure design. The time frame is up to about twenty years. This report describes the experience of "gaming operations" in 2013 under the LTDP by comparing it against the Code of Best Practice. For those who are interested in an analysis of the overall approach in LTDP in 2013 cited FOI report R-3955. An important conclusion drawn is that the disruption in the LTDP process at the central level has meant that the long term perspectives were dimmed. This has led to deficiencies of both accurate fore structures and method knowledge about gaming and analysis activities, which in turn made that the LDTP started from a relatively low level. It is therefore important that LDTP (20-year perspective) is conducted continuously at both a central level as with that of the "arena and main study level".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182