Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Totaloptimering av mätmetod för 90Sr

Totaloptimering av mätmetod för 90Sr Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stina Holmgren, Annika Tovedal, Oscar Björnham, Henrik Ramebäck
Ort: Umeå
Sidor: 30
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-11
Rapportnummer: (FOI-R--3963--SE)
Nyckelord 0Sr, 89Sr, inväxttid, detektionsgräns, optimering
Keywords 90Sr, 89Sr, time of ingrowth, detection limit, optimization
Sammanfattning Vid mätning av radioaktivt strontium är det oftast aktiviteten av den långlivade radionukliden 90Sr som är mest intressant. Målet för detta arbete har varit att effektivisera analysmetoden, via mätningen av dotternukliden 90Y. En sådan optimering kan vara gynnsam vid många tillfällen. Det kan röra sig om situationer där snabba resultat krävs som underlag till viktiga beslut, eller att optimera användandet av ett visst mätinstrument. Huvudfokus i detta arbete har varit att bidra till det förstnämnda; att kunna erbjuda en effektiv mätmetod vid beredskapssituationer. På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har FOI tagit fram optimerade metoder för två olika fall: ? Det första där 90Sr är närvarande som enda radioaktiv strontiumisotop. I detta fall kommer 90Y, som är den radionuklid som mäts i metoden, att växa in under mätningen. ? Det andra fallet där både 89Sr och 90Sr är närvarande. För att möjliggöra analys av 90Y utan interferens från 89Sr krävs därför en kemisk separation av strontium och yttrium, vilket resulterar i att 90Y mäts under avklingning. De antagna detektionsgränserna är baserade på IAEA:s aktionsgräns för 90Sr i mjölk (100 Bq/l). Detta antagande säkerställer att de totaloptimerade metoderna är användbara vid en beredskapssituation. Resultaten visar på en stor tidsvinst för båda fallen. Detta resulterar i att flera prover kan mätas inom en viss tid, eller att mätresultat kan erhållas snabbare. Detta leder i sin tur till att underlag för beslut kan erhållas tidigare.
Abstract When measuring radioactive strontium isotopes, the primary nuclide of interest is the long lived 90Sr. The general aim of this work is to contribute to a more rapid determination by making the Cherenkov measurement of the daughter nuclide 90Y more efficient. There are many instances when such an optimization might be favourable, such as: situations requiring rapid results in order to make decisions or to optimize the utilization of a certain instrument. This work is aimed at the first; to offer an effective method for analysis in preparedness situations. This work has been developed as an assignment from the Swedish Radiation Safety Authority (SSM), in which total optimizations for two separate cases are investigated: ? The first case, where 90Sr is the only radioactive strontium isotope. In this case, the nuclide to be measured is 90Y, which will continue to grow into the sample during the analysis. ? In the second case, both 90Sr and 89Sr are present. To allow a measurement of 90Y that is interference-free from 89Sr there is a need to remove 90Y from its mother nuclide by solid phase extraction. This means that 90Y will be measured The assumed detection limits are based on the action limit for 90Sr in milk (100 Bq/l) as defined by the International Atomic Energy Agency (IAEA). This assumption ensures that the methods presented in this work are applicable in a preparedness situation. Results show that there is a lot to gain with regards to time for both cases. This means that more samples can be measured over a set time, or that measurement results can be obtained faster. This in turn leads to a more rapid process for decision making.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182