Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radar för stridsfältsövervakning. Slutrapport 2014.

Radar för stridsfältsövervakning. Slutrapport 2014. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stefan Nilsson, Åsa Andersson, Tomas Boman, Magnus Gustafsson, Tommy Johansson, Mikael Karlsson, Ain Sume, Anders Örbom
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3970--SE)
Nyckelord ”Se-igenom-väggen”, väggpenetrerande radar, dopplerradar, se-runt-hörn, polarimetri, polarisation, urban miljö, stridsfältsövervakning, SAR, ISAR, MIMO.
Keywords “see-through-the-wall”, wall penetrating radar, Doppler radar, see behind corners, polarimetry, polarization, urban scenario, battlefield surveillance, SAR, ISAR, MIMO.
Sammanfattning Denna slutrapport redovisar genomförd verksamhet och framkomna resultat inom det treåriga FoT-projektet Radar för stridsfältsövervakning. Projektet har vidareutvecklat den kompetens och teknikplattform som FOI genom tidigare satsningar etablerat inom forskningsområdena väggpenetrerande radar och radar för att se runt hörn. Projektet har fokuserat mot att fenomenologiskt och tekniskt studera, värdera och utveckla metoder, signalbehandling och systemlösningar för såväl dopplerbaserade som bildalstrande radarsystem anpassade för urban miljö. Projektet har medverkat i NATO-gruppen Advancing Sensing Through the Walls Technologies (2009-2014). Gruppen studerar metoder och tekniker som ger ökad förmåga att kunna detektera, följa och avbilda främst människor bakom väggar. Hösten 2013 genomfördes ett gemensamt fältförsök i Ottawa med olika väggpenetrerande system, vilka har analyserats och utvärderats i år. Resultaten kommer att redovisas i gruppens kommande slutrapport. För att förbättra detektionsprestanda för mänskligt målobjekt bakom väggen har vi undersökt möjligheten att använda polarimetriska vågformer. En viss kontrasthöjning mellan människa och bakgrund har åstadkommits med hjälp av polarimetrisk optimering, men effekten är inte tillräckligt uttalad för att motivera fortsatta forskningsinsatser. Vi har också undersökt metoder för att reducera effekterna av vägginteraktionen vid avbildande väggpenetrerande mätningar. Syftet är att skapa bättre avbildningar av stationära objekt nära väggen. En enkel metod för väggreduktion har testats och funnits ge förbättrad detekterbarhet. Metoden kräver ingen förkunskap om väggens egenskaper. Den av FOI lanserade metoden att med radar detektera mänsklig rörelse runt hörn har vidareutvecklats. Ett urbant se-runt-hörn-försök har genomförts vid MSS SIB-anläggning i Kvarn. Syftet var att undersöka metodens potential och bedöma den ur ett operativt perspektiv. Vid mätningen användes gående människor, cyklister och bilar, vilka rörde sig antingen enskilt eller tillsammans utmed kontrollerade banor. Dataanalysen visar att detektion av rörliga mål bakom ett hörn är möjlig i en realistisk miljö. Flera mål kan särskiljas när avståndsupplösningen så tillåter. Med lämplig antennposition kan stora delar av gatan övervakas, vilket gör det svårt för personer eller fordon att röra sig obemärkt på gatan. Vår analysmetod är robust för olika mätsituationer och tillsammans med doppleranalys bör metoder för att bättre upptäcka, följa och klassificera objekt kunna utvecklas. En särskild mikrodoppleranalys har visat att mikrodopplersignaturen bevaras efter flera väggreflektioner. Denna positiva egenskap kan förhoppningsvis användas för klassificering av olika objekt, t.ex. för att kunna särskilja en gående person från exempelvis ett fordon. Även analys av konventionella dopplersignaturer visar på potential för att t.ex. särskilja närliggande mål från varandra. Vi har i simuleringar visat att en syst
Abstract This final report gives an account of the activities carried out and the results produced in the three-year Swedish Armed Forces' project Battlefield Surveillance Radar. The project has involved a further development of the competence and technique platform established by FOI through previous efforts established in the research areas of Wall Penetrating Radar and Radar for Seeing behind Corners. The project has focused on the phenomenological and technical study, evaluation and development of methods, signal processing and system solutions for both Doppler-based and imaging wall-penetrating radar systems adapted for the urban scenario. The project has participated in the NATO group Advancing Sensing through the Walls Technologies (2009-2014). The group studies methods and techniques that increase the ability to detect, track and image primarily humans behind walls. A common field test carried out at DRDC in Ottawa in 2013 with various wall-penetrating systems has been analysed and evaluated this year. The results will be reported in the forthcoming final report. In order to improve detection performance with human targets behind the wall we have investigated the possibility to use polarimetric waveforms. A certain human-to-background contrast enhancement has been produced by means of polarimetric optimization but the effect is not pronounced enough to motivate further research efforts. We have also investigated methods to reduce the effects of wall interaction in imaging wall-penetrating measurements. The purpose is to create better imaging of stationary objects close to the wall. A simple method for wall reduction has been tested and found to give improved detectability. The method requires no prior knowledge of the wall properties. The method introduced by FOI to detect human movement behind corners by radar has been developed further. An urban see-behind-corners trial has been performed at a mock-up town on the Swedish Armed Forces' training ground Kvarn. The aim was to investigate the potential of the method and to evaluate it from an operative perspective. The measured scenes included persons walking, cycling, and driving cars, moving individually or together along pre-defined paths. The data analysis shows that detection of moving targets behind corners is possible in a realistic environment. Multiple targets can be singly distinguished when allowed by the range resolution. With suitable antenna positioning large parts of the street can be surveyed, making it difficult for persons or vehicles to move unnoticed on the street. Our method of analysis is robust with respect to different measurement situations and together with Doppler analysis it should be possible to develop methods for better detection, tracking and classification of objects. A specific micro-Doppler analysis has shown that the micro-Doppler signature is preserved after several wall reflections. This positive quality can hopefully be used for c

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182