Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Våtdeposition av radioaktiva partiklar. Del 2. Implementation

Våtdeposition av radioaktiva partiklar. Del 2. Implementation Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pontus Von Schoenberg, Håkan Grahn
Ort: Umeå
Sidor: 21
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-09
Rapportnummer: (FOI-R--3972--SE)
Nyckelord Våtdeposition, deposition, nederbörd, PELLO, spridningsmodeller.
Keywords Wet deposition, deposition, precipitation, PELLO, dispersion modeling
Sammanfattning I och med detta arbete har depositionsbeskrivningen i FOIs långväga spridningsmodell PELLO förbättrats. PELLO används i den nationella strålskyddsberedskapen för att kunna ge bästa möjliga stöd till Strålskyddsmyndigheten, Försvarsmakten och övriga myndigheter. Fokus har legat på våtdeposition vilket är processen när vattendroppar eller snö för de luftburna partiklarna till marken. För att förbättra våtdepositionen i PELLO var en utgångspunkt att utnyttja befintliga variabler i data från ECMWF som inte var tillgängliga när PELLOs ursprungliga depositionsrutiner skrevs. I den ursprungliga modellen beräknades nederbörden utifrån uppvindar men vi väljer nu att direkt hämta nederbördsparameterar från väderprognosmodellen som antas innehålla bästa möjliga information om nederbörden. Den nya metoden går ut på att distribuera konvektiv och stratiform marknederbörd i höjden med hjälp av höjdparametrarna specific cloud liquid water content och specific cloud ice water content direkt från väderprognosmodellen. Möjligheten att ha olika parameterisering för olika typer av nederbörd har införts, så som snö och regn i dess konvektiva och stratiforma variant. Vi har i arbetet jämfört den beräknade depositionen dels med tidigare metoder och med uppmätt deposition för kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan 2011. Den senaste metoden är mer fysikaliskt och matematiskt tilltalande då värdena kommer direkt från väderprognosmodellen och inte är återskapade såsom i den tidigare metoden. Dessutom finns inga artefakter av prognosmodellens gridceller i denna metod (vilket syntes i de tidigare metoderna). Depositionsberäkningen med den nya metoden visar bra överenstämmelse med depositionsmätningarna efter olyckan.
Abstract To improve FOIs long range dispersion model PELLO, we have changed the particle deposition algorithm in the model. The model is used to aid the national preparedness for radiological events. The project goal has been to enhance FOI's ability to support the Swedish Radiation Safety Authority, the Swedish Armed Forces and other authorities. Deposition of particles is split into two categories. The first category is dry deposition which is when airborne particles directly hit a solid surface on the ground, e.g. a leaf on a tree, and therefore deposit on it and by that decrease the air concentration. The second category is wet deposition where raindrops, snow, etc. scavenge aerosol particles. Our focus in the project has been to improve the wet deposition process in PELLO by refining the quality of precipitation which is the main parameter that contributes to wet deposition. The previous version of PELLO predicted precipitation from wind updraft and humidity but since the numerical weather prediction models, NWP, feeding PELLO with input data have improved over the years, we now can read precipitation parameters directly from NWP. The precipitation intensity available in the NWP is ground level precipitation. PELLO, however, needs the height distribution of the precipitation since a particle that might be deposited only have a chance of that if the precipitating cloud is above it. The vertical distribution of ground level precipitation is made using the NWP parameters, specific cloud liquid water content and specific cloud ice water content, which both describe the amount of liquid and frozen water in clouds. Furthermore, we have introduced the possibility to use different parameterization schemes for different type of wet deposition i.e. deposition from stratiform or convective precipitation, deposition from snow or rain and the difference between in cloud and sub cloud deposition. We have compared this new wet deposition method with both earlier method but also with deposition measurements after the nuclear power plant disaster in Fukushima, Japan 2011. Deposition with this new model shows good agreement with measured deposition.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182