Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experiences from OA Support during Staff Exercises - Overview of tasks and methods

Experiences from OA Support during Staff Exercises - Overview of tasks and methods Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Erik Lundberg, Camilla Andersson
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-18
Rapportnummer: (FOI-R--3974--SE)
Nyckelord operationsanalys, OA, övningar, stabsövningar, planering, operationsvärdering, utvärdering, erfarenheter
Keywords operational analysis, operations research, OA, staff exercises, operations assessment, evaluation, lessons learned, lessons identified
Sammanfattning FOI har ett stort antal operationsanalytiker placerade på olika delar av Försvarsmaktens högkvarter. Dessa analytiker har under det senaste decenniet blivit alltmer involverade i direktstöd till stabsövningar. Det analysstödet är fokus för denna rapport. Nio operationsanalytiker med erfarenheter från dessa verksamheter har intervjuats för att få en överblick av hur OA-stöd har genomförts och vilka arbetsuppgifter som har utförts. Undersökningen fokuserade framförallt på vilka metoder som har använts och om det finns några särskilda verktyg som bör belysas. En liten litteraturstudie har också gjorts för att vidga perspektivet utanför FOI. Resultaten kategoriserades i fyra delar: (i) kunskapsuppbyggnad, (ii) planering, (iii) operationsvärdering samt (iv) allmänt stöd till beslutsfattande, där operationsvärdering framstod som mest återkommande. Samtliga av de intervjuade hade deltagit i uppgifter i samband med denna process, oavsett övningstyp eller stabsnivå. Arbetsuppgifter som berör planeringsprocessen är också vanliga, liksom de som kan klassas som en del av ett allmänt stöd. Däremot har OA-stödet till verksamhet med anknytning till kunskapsutvecklingen varit mindre omfattande. Ett skäl är att OA vanligtvis inte är en del av förberedelserna av övningar, där mycket kunskapsuppbyggnad sker. Slutsatserna från denna undersökning tyder på ett starkt samband mellan stabsplacering av OA och de uppgifter som utförs under övningarna. Detta innebär att placeringen till stor del avgör vilka uppgifter som kan stödjas. Dessutom bör erfarenheterna från enskilda analytiker tas bättre tillvara på än vad som har varit fallet hittills. Detta för att generera samlad kunskap och möjlighet att erbjuda ännu mer kompetent stöd. Det skulle definitivt hjälpa juniora OA och höja deras initiala kompetens. Slutligen, eftersom operationsvärdering är en så dominerande uppgift för OA bör särskilt fokus läggas på det området.
Abstract A large number of FOI's operational analysts are seconded in different parts of the Swedish Armed Forces Headquarters. During the last decade, these analysts have become increasingly involved in providing direct support during staff exercises. That activity is the main focus of this report. Nine operational analysts who have experience of these activities were interviewed in order to obtain an overview of how OA support has been conducted and which tasks have been performed. The interviews attempted to focus specifically on what methods have been used and if there are any particular tools that should be highlighted. A minor literature review has also been performed. The findings were sorted into four categories: (i) Knowledge Development, (ii) Planning, (iii) Operations Assessment and (iv) Support to Decision-Making, where Operations Assessment stood out as the most recurring topic. All of the interviewees had taken part in tasks related to this process, regardless of the exercise, or the level of staff. Among the tasks, those that involved the planning process were abundant, as were those that can be classified as part of general support. Activities related to knowledge development were supported less. One reason is that in exercises OA is usually not part of the preparation phase, which is where much knowledge development may occur. The conclusions of this study suggest that there is a strong correlation between the staff position an operational analyst has and the tasks performed during exercises. This implies that placement largely determines the tasks that can be supported. Also, better advantage should be taken of the experience of individual analysts; doing so generates collective knowledge and provides even more competent support. Such measures would certainly assist junior OA and raise their initial skill set. Finally, since operations assessment is so predominant among the tasks performed by OA, it needs special focus.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182