Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Insatsanalys EUTM Somalia: Måluppfyllnad och resultat under 2014 för EU:s militära kapacitetsbyggnadsinsats i Somalia.

Insatsanalys EUTM Somalia: Måluppfyllnad och resultat under 2014 för EU:s militära kapacitetsbyggnadsinsats i Somalia. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: David Harriman, Emma Skeppström
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-17
Rapportnummer: (FOI-R--3986--SE)
Nyckelord EU, EUTM, insatsanalys, kapacitetsbyggnad, måluppfyllnad, Somalia, SSR
Keywords EU, EUTM, Capacity Building, objectives, Somalia, SSR
Sammanfattning Syftet med föreliggande studie är att analysera EUTM Somalias måluppfyllnad i förhållande till insatsens mandat. Därtill är syftet att undersöka vilka utmaningar som finns för genomförandet av insatsens verksamhet. Studien beskriver även hur det svenska bidragets verksamhet förberetts och genomförts under 2014. Utifrån hur mandatet är formulerat uppfyller insatsen sina mål enbart genom att vara på plats och utbilda och bedriva rådgivning. Genom att undersöka i vilken utsträckning verksamheten har kunnat bedrivas blir resultatet dock mer nedslående. Insatsen har förvisso genomfört aktiviteter inom alla de tre prioriterade verksamhetsområdena - utbildning, mentorering och rådgivning - men i mycket begränsad omfattning. De främsta inskränkande faktorerna har varit bristande resurser för transporter och egenskydd, begränsningar i den medicinska evakueringsförmågan (MEDEVAC) samt svåra utbildningsförutsättningar. Därutöver har insatsen också ett antal övergripande utmaningar att hantera såsom komplex samordning med externa aktörer, avsaknad av ett högkvarter på militärstrategisk nivå, brist på verktyg och mekanismer för uppföljning samt svårigheter att koppla verksamheten till den politiska processen i Somalia.
Abstract The aim of this study is to analyse to what extent EUTM Somalia is achieving its objectives. In addition, the report investigates the main challenges that exist for implementing the mission's core activities: training, mentoring and advising. The study also describes the Swedish contribution to the mission during 2014. The mission achieves the objectives of the mandate merely by being present and providing support to the Somali structures. However, when investigating to what extent activities have been undertaken the result is quite weak. The mission has performed in all the three areas of priority - training, mentoring and advising - but to a very limited extent. The main limiting factors are the lack of resources to provide sufficient force protection, inadequate possibilities for medical evacuation (MEDEVAC) and difficult training conditions. The mission also faces several overarching challenges such as engaging in demanding coordination with external actors, absence of a headquarters at the militarystrategic level, lack of tools and mechanisms to do follow-up on finalised training activities, and difficulties linking EUTM activities to the political process in Somalia.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182