Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport: Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering - Värdering av spaningsförmågan för UAV-system.

Slutrapport: Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering - Värdering av spaningsförmågan för UAV-system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Näsström, Jonas Allvar, David Bergström, Robert Forsgren, Per Grahn, Johan Hedström, Morgan Ulvklo
Ort: Linköping
Sidor: 56
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3993--SE)
Nyckelord Värdering, sensorsystem, simulering, modellering, obemannade system
Keywords Assessment, sensor systems, simulation, modeling, unmanned systems
Sammanfattning Projektet SIMSENS (Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering) har i upp-gift att vidareutveckla metodik att värdera sensorsystem. Vid värdering av sensor-system behövs en bra värderingsmetod som kan ta hänsyn till olika faktorer som: sensorsystemet, taktik, miljö, ekonomi, människa-system-interaktion, utbildning, etc. I denna studie har vi utgått från en metod som kallas för COAT/TVS-metoden och vidareutvecklat metoden och verktyg för sensorvärdering. För att testa den vidareutvecklade värderingsmetoden och verktygen har ett till-lämpningsexempel studerats. Tillämpningsexemplet som vi har valt handlar om att värdera förmågan för tre relativt olika UAV-system i två olika scenarier. För att öppet kunna diskutera metoder och verktyg har vi valt att arbeta med enbart öppen information. UAV-systemen som har studerats i värderingen kan skilja sig något från de verkliga UAV-systemen, eftersom data i vissa fall har saknats. I dessa fall har rimliga världen istället antagits och använts. Projektet har även haft i uppgift att utveckla en simuleringsmiljö för värdering av sensorsystem. Simuleringsmiljön som vidareutvecklas för detta är MSSLab (Mul-tiSensorSimuleringsLab). I simuleringsmiljön kan olika sensorer simuleras i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Simuleringsmiljön har använts vid vär-deringen av UAV-systemen för att simulera sensorer i de olika scenarierna. För att kunna göra högkvalitativa simuleringar av sensorsystem krävs att alla simule-ringsmodeller som t.ex. terrängmodeller, målobjekt, materialklassificering, scen-simulering och sensormodeller är av hög kvalité. I detta kvalitetsarbete ingår veri-fiering av sensorsimuleringar mot mätningar och mätresultat som ett mycket viktigt arbete.
Abstract The task for the SIMSENS project (Simulation based sensor system assessment) is to further develop methodology to assess sensor systems. When doing assessment of a sensor system a good method is required that can take into account various factors such as: the sensor system, tactics, environment, economy, human system interaction, education etc. In this study, we have used a method called COAT/TVS method and further developed the method and tools for sensor assessment. To test the enhanced assessment methodology and tools an application example has been studied. The example we have chosen is about assessing the ability of three relatively different UAV systems in two different use cases. To be able to discuss methods and tools, we have chosen to work only with unclassified information. UAV systems that have been assessed may differ slightly from the actual UAV systems, as data in some cases has been lacking. In these cases, reasonable values have been used instead. The project also has the task of developing a simulation environment for the evalu-ation of sensor systems. Simulation environment to be developed further for this is MSSLab (MultiSensorSimuleringsLab). In the simulation environment, various sensors are simulated in various environments, weather conditions and time peri-ods. The simulation environment has been used in the assessment of UAV systems to simulate sensors in the various use cases. In order to make high-quality simula-tion of sensor systems all simulation models such as terrain models, target objects, materials classification, scene simulation and sensor models are required to have high quality. This work includes validation of sensor simulations with data from real sensor measurements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182