Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inriktning och uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap - en studie av förutsättningar, möjligheter och utmaningar.

Inriktning och uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap - en studie av förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ann-Sofie Stenérus Dover, Mattias Johansson, Vidar Hedtjärn Swaling
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-16
Rapportnummer: (FOI-R--3994--SE)
Nyckelord mål, uppföljning, åtgärdskrav, indikatorer, designlogik, anslag 2:4, Krisberedskap
Keywords objectives, actions, evaluation, indicators, design logic, appropriation, 2:4 Emergency management
Sammanfattning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) disponerar anslag 2:4 Krisberedskap och fördelar det till centrala myndigheter och länsstyrelser för att stärka samhällets krisberedskapsförmåga. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har under 2013-2014 stöttat MSB i arbetet kring inriktning och uppföljning av de projekt som finansieras av anslaget. Resultaten i föreliggande rapport baseras på samtliga fyra projekt som FOI genomfört under perioden, men med fokus på det fjärde och avslutande uppdraget. Det övergripande syftet med uppdraget har varit att bidra till att skapa en helhetssyn kring MSB:s arbetsprocess. Fokus har legat på att se över strukturen i den årliga inriktningen för anslaget och dess mål, förhållandet mellan inriktningens mål och de projektdefinierade målen, samt hur man redan vid projektansökan kan granska uppföljningsbarheten för att därefter följa upp avslutade projekt och bedöma deras effekt på samhällets krisberedskap. Som utgångspunkt för studien anlades ett designperspektiv för att förstå hur anslagsprocessens centrala element, dvs. inriktning, fördelning och uppföljning av anslaget, relaterar till varandra och uppfyller processens övergripande syfte. Som resultat av analysen framkom en syn på processen som sammansatt av två motriktade operativa delprocesser, dels MSB:s arbete med att logiskt bryta ner identifierade behov av förmågor i inriktningsområden och mål, dels projektutförarens arbete med att koppla projektresultat till projektmål och inriktningens mål på ett sådant sätt att den logiska kedjan upprätthålls och projekten blir uppföljningsbara. Målformulering och förutsättningarna för uppföljning kom därmed att utgöra de två viktigaste områdena för fördjupade studier inom projektet. Mål uttrycker ett önskemål om framtida tillstånd, om saker som ska uppfyllas. Vid formulering av mål är det viktigt att skilja mellan mål och åtgärdskrav, där det senare syftar till att något specifikt ska utföras. Åtskillnaden har betydelse för utformningen av projekt då det implicerar olika frihetsgrader i fråga om vilka aktiviteter projekten kan omfatta. Oavsett om man väljer att formulera sina mål som mål eller åtgärdskrav är det viktigt att de stödjer det övergripande syftet. Det betyder att målen i MSB:s inriktning måste utgöra produkten av en logisk nedbrytning av den övergripande förmåga som anslaget avser stärka. Vid en analys av MSB:s inriktning för 2015 framgår att en andel av målen har drag av åtgärdskrav snarare än mål. Detta betyder att MSB får ett större ansvar att både tydliggöra hur och troliggöra att åtgärdskraven faktiskt kommer att leda till en effekt på samhällets samlade krisberedskapsförmåga. För mål, särskilt mer vagt formulerade mål, ligger istället ett större ansvar på projektutföraren att troliggöra att projektets aktiviteter och resultat kopplar till det mål i inriktningen som projektet avser stödja. MSB är ålagda att årligen följa upp och redovisa effekterna av anslag
Abstract This report summarises the findings of four projects performed by the Swedish Defence Research Agency (FOI) for the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) between 2013 and 2014. MSB is responsible for managing appropriation 2:4 Emergency management, which aims to increase national crisis preparedness. The overall purpose of the projects performed by FOI has been to support MSB's process of directing the appropriation, allocating the appropriation between projects seeking funding, and finally evaluating the funded projects. Focus has been on creating a comprehensive view on the process, to study the structure of MSB's yearly directive for the appropriation, the structure and wording of objectives presented in this directive, the relationship between objectives and the objectives defined by the projects associated to these objectives, and finally on how to estimate what effects completed projects have had on actual crisis preparedness. As a starting point a design perspective was applied to MSB's appropriation process. This enabled an understanding of how the central elements of the process, i.e. direction and allocation of the appropriation and following-up of the projects funded, relate to each other and fulfil the overall purpose of the appropriation. Two areas, structure and wording of objectives in the directive and the evaluation of the results of the projects funded by the appropriation, were chosen for further studies. Objectives express a desire for something to be fulfilled. Considering the objectives in the directive it is important to make the distinction between objectives and the more specified actions. Actions express something very specific to be executed. Objectives on the other hand, imply a higher degree of freedom, it is, for example, not always specified how an objective can or should be fulfilled. For MSB, it does not matter whether both objectives and actions are included in the directive or not. That is, as long as the distinction between them is made clear to those central agencies and county councils seeking project funding and that both objectives and actions logically support the overall purpose of the appropriation. MSB is required to annually evaluate and account for the effects on national crisis preparedness generated by the projects funded by the appropriation. These effects are, however, very difficult to measure. An alternative way, suggested in the report, is to apply indicators to achieve an indication whether an objective has been fulfilled or not. This study recommends that suitable indicators should be developed for each funded project rather than on an overarching level. The summarised effects of the appropriation on a national level must thereafter be inferred. Other recommendations include that both the application form and the evaluation form filled in by the project manager should be designed with respect to whether the project is aiming to fulfil an objective or

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182