Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Developing capabilities in performance-based contracting : a pre-study of Swedish defence acquisition

Developing capabilities in performance-based contracting : a pre-study of Swedish defence acquisition Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kostas Selviaridis
Ort: Stockholm
Sidor: 98
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3995--SE)
Nyckelord prestationsbaserad kontraktering, förmågor, inlärning, försvarsanskaffning, Försvarsmakten
Keywords performance-based contracting, capabilities, learning, defence acquisition, Swedish Armed Forces
Sammanfattning Denna förstudie och rapport är resultatet av ett uppdrag inom ramen för ett bredare forskningsprogram, "Samverkansprogram - Integrerad försvarslogistik", vilket leds och genomförs av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Förstudien är ett delprojekt inom projekt 3 ("Effektbaserad försvarslogistik) och fokuserar på utveckling av förmågor för prestationsbaserad kontraktering inom den svenska försvarsanskaffningen. Undersökningen ligger rätt i tiden och är högst relevant för de svenska försvarsmyndigheterna givet paradigmskiftet från transaktionsbaserad till prestationsbaserad försvarsanskaffning (Ekström, 2013) och den pågående omdaningen av försvarslogistiken. Omdaningen innebär förändrade roller och ansvarsförhållanden mellan Försvarsmakten och Försvarets Materielverk inom försvarsanskaffningen och försvarslogistiken. Förstudien är konceptuell till sin natur och dess syfte är att utforska, samt att öka medvetenheten om, konceptet förmågor för prestationsbaserad kontraktering (PBC), liksom att undersöka vilka typer av förmågor den svenska försvarssektorn borde överväga för att implementera en prestationsbaserad försvarsanskaffnings- och försvarslogistikmodell. Därutöver syftar studien även till att identifiera relevanta teoretiska perspektiv för att, i nästa steg, empiriskt studera förmågeutveckling i prestationsbaserad kontraktering. Detta dubbla syfte har föranlett formulering och besvarande av tre forskningsfrågor: Forskningsfråga 1: Vad är förmågor för prestationsbaserad kontraktering? Inom ramen för den svenska försvarsanskaffningen betraktas förmågor för prestationsbaserad kontraktering som indirekta eller kompletterande förmågor, till skillnad från de direkta, militära förmågor som hjälper Försvarsmakten att genomföra sina strategiska uppdrag och syften, det vill säga att försvara Sverige och deltaga i internationella fredsbevarande operationer inom ramen för sitt internationella åtagande. Förmågor för PBC är en särskild klass av indirekta förmågor som är kritiska för framgångsrik kontraktering av materielsystem och därtill relaterade logistiklösningar baserade på utfall i form av "tillgänglighet" och/eller "förmåga". Följande definition av förmågor för PBC föreslås: "Förmågor för prestationsbaserad kontraktering är det indirekta kunnande och den indirekta förmåga som möjliggör för organisationer att specificera, utvärdera och hantera efterfrågade prestationer; utforma lämpliga prestationsorienterad incitamentsystem; samt allokera och hantera finansiella och operativa risker som är relaterade till att realisera prestationer. Utveckling av dessa indirekta förmågor omfattar artikulering och kodifiering av kunskap avseende utformning, implementering och uppföljning av prestationsbaserade kontrakt, med hänsyn tagen även till det övergripande utkontrakteringsbeslutet". Forskningsfråga 2: Vilka typer av förmågor borde de svenska försvarsmyndigheterna överväga för att utforma och hantera prestationsbaserade kontrakt som en del av övergånge
Abstract This pre-study and report is commissioned as part of the broader research program titled "Cooperation Program: Integrated Defence Logistics" which is managed and executed by the Swedish Defence Research Agency (FOI). The pre-study is a sub-project within Project 3 ("Effects-based defence logistics") and focuses on the development of performance-based contracting capabilities in the context of Swedish defence. This investigation is timely and highly relevant for the Swedish defence organizations given the paradigm shift from a transaction-based to a performance-based defence acquisition (Ekström, 2013) and the ongoing restructuring project. The latter entails changes in roles and responsibilities, mainly among the Swedish Armed Forces (FM), the Swedish Defence Procurement Agency (FMV) and the Swedish Defence Logistics Organization (FMLOG), in relation to defence acquisition and logistics activities. The pre-study is conceptual in nature and its purpose is to explore and increase awareness of the concept of performance-based contracting (PBC) capabilities, as well as to examine what types of capabilities the Swedish defence agencies should consider for implementing a performance-based defence acquisition and logistics model. In addition, the study aims at identifying relevant theoretical perspectives for empirically studying, as a next step, capability development in performance-based contracting. In connection with this dual purpose, three specific research questions have been formulated and answered: RQ1: What are performance-based contracting capabilities? In the context of Swedish defence acquisition, performance-based contracting capabilities are conceived as indirect or ancillary capabilities, as opposed to the direct, military capabilities of the Swedish Armed Forces that help them fulfil their strategic missions and purposes, i.e. defend Sweden and participate in international peace keeping operations as part of their international obligations. PBC capabilities are a specific class of indirect capabilities that are critical for successfully contracting for equipment and associated support services based on "availability" and/or "capability" outcomes. In particular, the following definition of PBC capabilities is proposed: "Performance-based contracting capabilities are the indirect know-how and capabilities that enable organizations to specify, evaluate and manage required performance, design appropriate performance-oriented incentives systems, and allocate and manage financial and operational risks associated with performance attainment. The development of these indirect capabilities entails articulation and codification of knowledge regarding performance-based contract design and management, considering also the broader context of the outsourcing decision". RQ2: What types of capabilities should Swedish defence agencies consider to design and manage performance-based contracts as part of the transition towards a performance-based defe

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182