Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skanning av området styrda finkalibriga projektiler.

Skanning av området styrda finkalibriga projektiler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sten E Nyholm, Fredrik Berefelt, Mose Akyuz, Magnus Bergh
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3996--SE)
Nyckelord finkaliber, styrda projektiler, miniatyrisering, sensor, aktuator, styrsystem, stridsdel
Keywords small caliber, guided projectiles, miniaturization, sensor, actuator, guidance system, warhead
Sammanfattning Miniatyriseringen av komponenter som sensorer, elektronik, styrsystem, aktuatorer och stridsdelar har nu kommit så långt att det börjar bli möjligt att förse även finkalibriga projektiler (kaliber = 20 mm) med komponenter för aktiv styrning av projektilen. De senaste åren har två olika amerikanska utvecklingsprojekt offentliggjort några resultat från provskott med styrda finkalibriga projektiler. Denna teknik kan, om den blir tillgänglig, radikalt förändra användningen av vapen på slagfältet. Det blir möjligt att träffa ett svåråtkomligt mål med ett enstaka skott, vilket gör att de tonvis med ammunition som idag används för att med hög sannolikhet uppnå verkan kan reduceras kraftigt, vilket i sin tur minskar kostnader, logistik samt risker förknippade med hantering och lagring av stora mängder ammunition. Man kan även se nya möjligheter vad gäller användning av styrda finkaliberprojektiler i taktiskt komplicerade situationer, som exempelvis situationer med (idag) stor risk för skada på oskyldiga och deras materiel (s.k. "collateral damage"), gisslansituationer, möjlighet att verka mot specifika komponenter på en militär plattform för att inkapacitera denna, etc.
Abstract The miniaturization of components such as sensors, electronics, guidance systems, actuators and warheads has now progressed so far that it is becoming possible to equip even small caliber projectiles (caliber = 20 mm) with components for active guidance of the projectile. Two different American development projects have the last few years made public some results from test shootings with guided small caliber projectiles. This technology may, if made generally available, radically change the usage of weapons on the battlefield. It will be possible to hit a difficult target with a single shot, something which significantly reduces the large amounts of ammunition required today to achieve effect with a high probability. This will reduce the costs, logistics, and risks attached to handling and storage of large amounts of ammunition. New possibilities can be seen in the use of guided small caliber projectiles in tactically complicated situations, as for example situations with (today) large risk for collateral damage on individuals and materiel, hostage situations, ability to disable specific components on a military platform to incapacitate it, etc.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182