Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multifunktionella gruppantenner - Slutrapport

Multifunktionella gruppantenner - Slutrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andreas Gustafsson, Per Grahn, Anders Nelander, Lars Pettersson, Svante Björklund, Anna Pohl, Robert Malmqvist, Per-Olov Frölind, Patrick Andersson
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--4003--SE)
Nyckelord multifunktion, gruppantenner, 3D-SAR, utglesade arrayer, STAP, signalbehandling, textilantenner, UAV, GaN, rymd, urbana miljöer, radar, sensorer
Keywords multifunction, phased array antennas, 3D-SAR, sparse arrays, STAP, signal, processing, textile antennas, UAV, GaN, space, urban environments, radar, sensors
Sammanfattning Projektet Multifunktionella Gruppantenner, MUGA, har studerat området ur flera olika aspekter och på flera olika nivåer. Med multifunktion menar vi i huvudsak flera olika radarfunktioner. Tekniken vi utvecklar är dock i många fall även lämplig för telekrigtillämpningar. Under perioden 2012-2014 har projektet vidareutvecklat kunskapen och förmågan till analys inom området multifunktionella gruppantenner. I stor utsträckning görs detta genom att dels ta ett översiktligt grepp av området, men även genom fokus inom smalare områden. Projektet har gjort en översiktlig omvärldsbevakning av multifunktionella gruppantennsystem där vi se en fortsatt stark teknikutveckling driven av både utvecklingen på den analoga och den digitala sidan. Multifunktionssystem vi identifierat i studien innefattar det kombinerade flygtrafikledning och väderradarsystemet MPAR i USA och det marina systemet IM400 från Thales i Nederländerna, där E/O- (Elektro Optiska) och radarsensorer för flera olika frekvensband samt kommunikationsfunktioner ingår. Vidare har vi gjort testsimuleringar och kunnat verifiera att ett fartyg med en stirrande multifunktionsantenn jämfört med en konventionell roterande 2D-radar har en betydligt högre överlevnadsgrad vid attack av flera samtidiga sjömålsrobotar. Vi har även gjort en analys av kostnadseffektiva lösningar för multifunktionella gruppantenner där vi ser flertalet möjliga lösningar, främst inom områdena signalbehandling, subarrayindelning, utglesning av arrayer, flexibla RF-lösningar och förenklade arkitekturer. Exempel på smalare fokusområden i projektet är utvecklingen av teknik för 3D-SAR för operationer i urbana miljöer, studier av lågförlustig switchteknik och utveckling av textilintegrerade antennlösningar. Vidare har projektet skannat av forskningsfronten inom högeffektgenerering genom GaN-teknologin och studerat bredbandiga antennelement. Samarbete med EU- och Vinnovaprojekt har medfört att projektet kunnat bredda och fördjupat verksamheten. Projekt med korthållsradartillämpning inkluderar utveckling av en gruppantenn för detektion av människor i rasmassor och utveckling av teknik för att se-igenom kläder. Radararkitekturlösningar för optimal prestanda till en rimlig kostnad har studerats med tillämpningar mot långräckviddig spaning. Sammanfattningsvis har projektet arbetat mot att vidareutveckla vår kunskap inom gruppantennteknikområdet och därigenom visa för Försvarsmakten styrkan med och nyttan av både befintliga och framtida multifunktionella mikrovågssystem, 3D-SAR och närliggande tekniklösningar för spaning mot mål på ytan, på marken, i luften samt i urban miljö.
Abstract The Multifunction phased array antenna project has studied the area from different aspects and at several system levels. By multifunction the project mainly refers to multiple radar functions, although the concepts we develop are also suitable for EW applications in many cases. During the years of 2012-2014 the project has further developed our knowledge and refined our ability for analysis within the area of multifunctional phased arrays. To a large extent this is done by analysis from an overview perspective, but also by focus on more specific areas. The project has done a survey of the state-of-the-art of multifunctional phased array antenna systems, where a still on-going strong development in the area clearly is identified. Examples of systems found in the survey include the MPAR approach from USA which is a combined aircraft and weather surveillance radar system and the IM400-system from Thales in the Netherlands that includes E/O (Electro Optical) and radar sensors together with communication links. In addition to this, test simulations have been done, which verifies the increased survival degree for a ship, when being attacked by simultaneous anti-ship missiles, with a multifunctional phased array based radar compared with a ship with a conventional rotating 2D-radar. Furthermore, an analysis of cost-effective solutions for multifunctional phased arrays has been done, where we summarize possible solutions, mainly within the areas of signal processing, subarray partitioning, sparse arrays, flexible RF-concepts and simplified architectures. Examples of studies in more focused areas include concepts for 3D-SAR for operation in urban environments, studies of low-loss switch technologies and textile integrated antennas. Furthermore, a survey of the state-of-the-art of GaN-based components has been done and concepts for wideband antenna elements have been studied. Cooperation with EU- and Vinnova projects increased the width and depth of our activities. Projects towards short range applications include the development of a phased array antenna for detection of humans buried in rubble and technologies for see-through clothes. Radar architecture alternatives for optimal performance at a reasonable cost have been studied with long range surveillance applications in mind. To summarize, the project has improved the knowledge in the field of phased array antennas and by this been able to show to the Swedish Armed Forces the strengths and benefits of multifunctional microwave systems, 3D-SAR techniques and related technologies for air, sea and ground target applications including urban environments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182