Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Omvärldsmodellering - Slutrapport 2014

Omvärldsmodellering - Slutrapport 2014 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustav Tolt, Peter Follo, Johan Hedström, Torbjörn Härje
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--4009--SE)
Nyckelord 3D, omvärldsmodeller, geodata, terränganalys, simulering, CityGML, interoperabilitet, vägsökning, siktfältsanalys
Keywords 3D, environment models, terrain analysis, simulation, CityGML, interoperability, path-planning, line-of-sight analysis
Sammanfattning Omvärldsmodellering 2012-2014 har studerat hur 3D virtuella miljöer kan utnyttjas effektivt för att ge en ökad effekt i simuleringstillämpningar. En central del i projektet har varit att utveckla ett mjukvarubibliotek för terränganalys (Geo Analyst Library - GAL) som kan återanvändas, integreras och värderas i olika simuleringsmiljöer. Hittills har fokus varit på funktioner för vägsökning och siktfältsanalys i 3D. Som ett led i att komma närmare avnämare av omvärldsmodeller har projektet har samarbetat med andra projekt inom M&S-området. Det har gett synergier och lagt grunden för ett ännu bättre kunskapsutnyttjande inom området. På så sätt har projektet bl.a. bidragit till att ? ge ett jägarförband 3D-baserat stöd under planering och genomförande av insats (under en övning) ? förbättra trovärdigheten hos PopSim (simulering av population), tänkt att användas för bl.a. utbildning på Markstridsskolan ? simuleringsramverket FLAMES kan förses med 3D omvärldsmodeller framställda i Försvarsmaktens standardverktyg för geodatahantering och kompletteras med terränganalysfunktioner från GAL. Med anledning av den snabba utvecklingen inom geoområdet har projektet också byggt kompetens för att kunna erbjuda Försvarsmakten expertstöd inom området. Projektet har särskilt ökat kunskapen om modern teknik för representation, lagring och distribution av 3D geodata. Denna kunskapsuppbyggnad, erhållen genom en kombination av omvärldsbevakning och praktiska tester, har sedan bl.a. nyttiggjorts i enskilda beställningar inom geoområdet från FMV. Det handlar t.ex. om kunskap om klient-server-teknik, webbtjänster och geodatastandarder. Projektet samarbetar sedan 2014 med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i Norge i ett nytt treårigt projekt som bl.a. omfattar gemensam forskning och utveckling av metoder och teknik för terränganalys i syfte att höja kvaliteten på simulering av agenter i virtuella 3D-miljöer. Projektet har också genom ett antal presentationer och demonstrationer spritt kunskap om möjligheterna med 3D terränganalys till intressenter inom Försvarsmakten och FMV.
Abstract Synthetic Environment Modeling 2012-2014 has studied how 3D virtual environments can be effectively exploited to give an increased effect in simulation applications. A central part of the project has been to develop analysis software (Geo Analyst Library - GAL) that can be re-used, integrated and evaluated in different simulation environments. So far, the focus has been on path-planning and 3D line-of-sight analysis. In order to get closer to end-users, the project has collaborated with other projects within the M&S domain. This has created synergies and a foundation for an even better utilization of the combined knowledge in the M&S area. By doing so the project has contributed to ? giving a ranger squad 3D-based support during mission planning and execution of a mission (during an exercise) ? increasing the fidelity of a population simulation tool, intended as an education tool at the Swedish Ground Combat School ? enabling the simulation framework FLAMES to be fed with 3D terrain models created with standard geodata manipulation tools, and to be complemented with the functionality of GAL Due to the rapid development concerning geospatial technologies the project has also built competence to be able to offer customers expertise in this area. Specifically, the project has worked with modern technologies for representation, storage and distribution of 3D geographical data. This increase in competence, obtained through a literature surveys and practical testing, has since been exploited in georelated projects from FMV concerning e.g. client-server architectures, web services and international geodata standards. Since 2014, the project collaborates with the Norwegian Defence Research Institute (FFI) in a new three-year project that includes joint research and development of methods and technology for terrain analysis, with the purpose of increasing the fidelity of simulation of synthetic agents in virtual 3D environments. Through a number of presentations and demonstrations, the project has also spread knowledge about the potential of using 3D-based terrain analysis in the Swedish Armed Forces and FMV.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182