Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arbetsmiljö vid insatser: samband mellan partikelexponering och hälsoeffekter - en kunskapsöversikt

Arbetsmiljö vid insatser: samband mellan partikelexponering och hälsoeffekter - en kunskapsöversikt Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linda Elfsmark, Ulrika Bergström, Håkan Wingfors
Ort: Umeå
Sidor: 44
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--4016--SE)
Nyckelord Partikulära luftföroreningar, hälsoeffekter, PAH, övergångsmetaller, oxy-, PAH, kinoner
Keywords Airborne particulate matter, health effects, PAH, transition elements, oxy-, PAH, qinones
Sammanfattning Partikulära luftföroreningar är kopplade till en rad negativa hälsoeffekter hos människan. Tidigare studier har visat att luftkvalitén skiljer sig mycket mellan olika geografiska platser både avseende kemisk sammansättning, storleksfördelning och reaktivitet, vilket påverkar toxiciteten hos partikelfraktionerna. Syftet med rapporten är att försöka kartlägga och tydliggöra de mekanismer och partikelegenskaper som tros ligga bakom de kliniska hälsoeffekter som observerats. De kanske viktigaste mekanismerna för partikelinducerade negativa hälsoeffekter verkar vara att stimulera produktion av reaktiva syreradikaler och inflammatoriska responser. Kemiska föreningar associerade till partiklarna, däribland oxiderade polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) och övergångsmetaller, kan utlösa produktion av reaktiva syreradikaler. Den proinflammatoriska effekten efter inhalation av partiklar karakteriseras av cytokin/kemokin produktion och en ökad inströmning av vita blodkroppar från cirkulationen. Reaktiva syreradikaler produceras även naturligt av cellerna som en del i inflammationsprocessen. Sammantaget skapar detta en oxidativ stress i cellerna, som är involverad i många av de effekter som observerats efter partikelexponering, däribland ökad risk för blodkoagulationen, kroniska lungsjukdomar som astma och KOL samt akuta hjärtkärlsjukdomar. Även långsammare processer som partikelinducerad ökad risk för carcinogenicitet och åderförkalkning tros verka genom samma grundläggande mekanismer. Sammantaget kan konstateras att resultaten från de mekanistiska studierna i många fall begränsas av tvetydliga resultat, vilket i huvudsak kan tillskrivas den komplexa sammansättningen hos de partiklar som studerats och av det faktum att partiklarna aktiverar ett flertal parallella system i kroppen. Tydligast koppling till ökade nivåer av reaktiva syreradikaler och inflammation ses hos luftburna partiklar mindre än 2,5 µm och/eller ett högt innehåll av övergångselement och organiska kolväten såsom PAHer och deras oxidationsprodukter kinoner.
Abstract Airborne particulate matter (PM) is linked to a number of adverse health effects in humans. Previous studies have shown that the chemical composition, size distribution and surface reactivity of PM differs greatly between various occupational settings for military personnel and first responders. These factors also affect the toxicity of PM. The purpose of this report is to identify and clarify the mechanisms and particle characteristics that are thought to underlie the observed clinical health effects. One of the most important mechanisms for which PM acts, is perhaps through its induction of an increased production of reactive oxygen species and inflammatory responses. Chemical compounds associated with PM, including oxidized polycyclic aromatic hydrocarbons (oxy-PAHs) and transition elements, can trigger the production of reactive oxygen species. The pro-inflammatory effects of inhaled PM are characterized by cytokine/chemokine production and an increased influx of white blood cells from the blood circulation. Reactive oxygen species are also produced naturally by cells as part of the inflammatory process. Overall, this creates an oxidative stress in the cells that underlie many of the effects observed after exposure to particles, such as increased risk of blood coagulation, chronic lung diseases such as asthma and COPD, and acute cardiovascular diseases, mutations and long-lasting impact of gene expression (epigenetics). Also slower processes, such as particle induced increased risk of carcinogenicity and atherosclerosis, are believed to work by the same basic mechanisms. In conclusion, the results of mechanistic studies are in many cases limited by the ambiguous results which are primarily attributed to the complex composition of the PM studied, and by the fact that the PM activates multiple parallel systems in the body. The clearest link with increased levels of reactive oxygen species and inflammation is associated to PM having aerodynamic diameters of less than 2,5 µm and/or having a high content of transition elements and organic compounds such as PAH and oxy- PAH.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182