Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radar bortom horisonten - OTH. En kort översikt med fokus på ytvågs-OTH.

Radar bortom horisonten - OTH. En kort översikt med fokus på ytvågs-OTH. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Grahn, Anders Gustavsson, Anders Nelander, Lars Ulander, Rolf Ragnarsson, Björn Larsson
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--4039--SE)
Nyckelord Radar, OTH, Over-The-Horizon Radar
Keywords Radar, OTH, Over-The-Horizon Radar
Sammanfattning Tekniken för radar med räckvidd bortom horisonten är inte ny utan har studerats tidigare. Spaningssystem av denna typ brukar benämnas OTH-radar ("Over-The- Horizon" radar). En litteraturstudie inom området har genomförts som visar att det hänt en del de senaste decennierna. Fokus i denna genomgång har legat på publikationer rörande ytvågs-OTH som för svenska förhållanden bedöms mest intressant av både operativa, ekonomiska och praktiska skäl i jämförelse med alternativet rymdvågs-OTH. OTH-system för ytströmsmätning har installerats längs ett flertal kuststräckor i världen och även visats ha en detektionsförmåga med begränsade prestanda mot fartygsmål. Den teoretiska förståelsen har ökat, liksom möjligheterna att med hjälp av nya vågformer och avancerad signalbehandling komma runt några av de traditionella begränsningarna. Detta har lett till att nya konceptidéer börjar komma fram med potentiellt bättre prestanda. Dessa behöver dock verifieras med praktiska försök i svensk närmiljö. En första försöksomgång inleddes på västkusten under hösten 2014 i SMHIs regi. Mätningar av ytströmmar kommer där att göras kontinuerligt under ett halvår men även kontrollerade försök med fartygsmål planeras. Några inledande beräkningar av vilken reduktion i räckvidd som kan förväntas vid en motsvarande OTH-installation i södra Östersjön med dess lägre salthalt redovisas också.
Abstract The technology for radar with a range beyond the horizon is not new and has been studied in the past. Surveillance systems of this type are known as Over-The-Horizon radar (OTH radar). A literature survey in this field has been conducted and shows a lot of activities during the last decades. Focus has been on publications addressing surfacewave OTH which, from a Swedish perspective, is considered to be more interesting from an operational, economical and practical point of view when compared to skywave OTH implementations. OTH systems aimed for surface current measurements have been installed along the shorelines in several countries and shown to have a detection capability with limited performance against vessels. The theoretical understanding has increased, as has the practical possibility of using new waveforms and advanced signal processing to circumvent several of the traditional limitations. This has led to new concept ideas with potentially better performance. These need to be verified by practical experiments in Swedish territorial waters. A first attempt was initiated along the Swedish west coast during the fall of 2014 by SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute). Continuous measurements of surface currents will be made during six months using two deployed radar systems and trials with moving vessels are also planned. Some preliminary calculations have been made for the reduction in maximum range expected for a similar system configuration in the southern part of the Baltic where the salinity is lower.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182