Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkning av olika riskområden med och utan säkerhetsfaktorer för allmänheten efter exponering för utvalda industrikemikalier och nervgaser

Beräkning av olika riskområden med och utan säkerhetsfaktorer för allmänheten efter exponering för utvalda industrikemikalier och nervgaser Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sofia Jonasson, Bo Koch
Ort: Umeå
Sidor: 38
Utgivningsår: 2014
Publiceringsdatum: 2014-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--4040--SE)
Nyckelord Beräkning av riskområden, probitfunktion, AEGL, säkerhetsfaktorer, industrikemikalier, nervgaser
Keywords calculate risk areas, probit function, AEGL, uncertainty factors, industrial, chemicals, nerve agents
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge underlag för hur man kan genomföra en beräkning av olika riskområden utifrån resultaten av olika spridningsmodeller. Spridningsmodellernas syfte är att beskriva fördelningen av kemikalier i omgivningen efter t ex en olycka. Med dessa resultat som grund kan man därefter genomföra en konsekvensanalys med uppskattad skaderisk för allmänheten samt uppskatta ett riskområde vid olika exempel på händelseförlopp då personer kan bli exponerade för giftiga industrikemikalier eller kemiska stridsmedel. Denna rapport är avgränsad till exponering via inhalation. Det som är nytt i denna rapport är att vi har bortsett från en rad olika säkerhetsfaktorer för att jämföra två olika riskområde (riskområde 1 och 2), där beräkning av riskområde 2 medför ett snävare men ett mera trovärdigt riskområde än riskområde 1. Riskområde 1 omfattar framför allt känsliga individer som har större benägenhet för att få skador efter exponering av utvalda kemikalier och nervgaser. Industrikemikalier som valts för beräkning av riskområde i detta projekt är akrylnitril, ammoniak, brom, etylenoxid, fosgen, klor, kvävedioxid, svaveldioxid, vätecyanid, vätefluorid, väteklorid och vätesulfid. Kemikalierna är valda utifrån omfattningen av tillverkning, hantering, lagring och transport i Sverige. Nervgaser som har valts för detta projekt är sarin, soman och VX. Dessa har klassats som massförstörelsevapen i Förenta nationernas (FN) resolution 687. Rapporten ingår i projektet "Effektmodeller" där den utgör en sammanfattning av resultaten i projektets C-del.
Abstract The aim of this report is to provide guidance for how to calculate risk areas on the basis of the results of different dispersion models. Dispersion models are intended to describe the distribution of chemicals in the environment for example after a chemical accident. With these results, we can predict the risk of health effects in the public at various examples of disasters where people may be exposed to toxic industrial chemicals or chemical warfare agents. In assessing the effects of exposure to substance toxicity and route of exposure, exposure time and dosage must be taken into account. A probit function is being used in order to describe the relationship between exposure and casualty assessment. The probit function assumes that the toxic effect does not increase linearly with increasing dose. In this report only exposure from inhalation is considered. When calculating this casualty assessment, there is a number of different uncertainty factors to consider (referred as risk area 1). Risk area 1 mostly involves susceptible individuals who are more likely to get injured after exposure of selected chemicals and nerve gases. What is new in this report is that these uncertainty factors have been excluded to hopefully narrow a more credible hazardous risk zone (referred as risk area 2) than risk area 1. The industrial chemicals chosen for this report are acrylonitrile, ammonia, bromine, ethylene oxide, phosgene, chlorine, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, hydrogen cyanide, hydrogen fluoride, hydrogen chloride and hydrogen sulfide. The chemicals are chosen based on the scale of production, handling, storage, and transport in Sweden. Nerve agents selected for this project are sarin, soman and VX. These are classified as weapons of mass destruction in UN Resolution 687. The current report is part of the project "Effektmodeller", which is a summary of the results of the project's C-section.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182