Kontakt

Biologiska ämnen

FOI bedriver forskning för att säkerställa Sveriges förmåga att hantera hot från biologiska ämnen.

Forskare håller fram ett mätinstrument.

Våra uppdragsgivare inom området är huvudsakligen

 • Försvarsdepartementet
 • Försvarsmakten
 • Utrikesdepartementet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra beredskapsmyndigheter
 • Olika nationella och internationella forskningsråd och forskningsfonder

Forsknings- och verksamhetsområden

 FOI arbetar främst med verksamheter rörande prover med misstänkt farligt innehåll av biologiska ämnen. Verksamheten är del i FOI:s övergripande förmåga att omhänderta och analysera prov med misstänkt farligt CBRNE-ämne (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive). Fokus ligger på analys av prover där det misstänkt farliga biologiska ämnet finns i en komplex bakgrund av andra biologiska ämnen och/eller i abiotiska matriser som påverkar analysförmågan. FOI arbetar med hela den forensiska analyskedjan från identifiering och karakterisering av det biologiska ämnet till metodik för källspårning och attribuering. FOI forskar för att förbättra denna förmåga med ett särskilt fokus på att kunna särskilja avsiktlig från naturlig spridning av biologiska ­ämnen.

Forskningen sker i samarbete med internationella och nationella forskningsgrupper och publicering sker löpande i peer review-granskade internationella tidskrifter. Genom detta arbete och omvärldsbevakning genereras kunskap som möjliggör stöd till regeringen och internationella forum i nedrustnings- och icke-spridningsfrågor samt en praktisk förmåga att stödja nationella och internationella utredningar av misstänkt farliga biologiska ämnen. FOI fungerar som expertstöd till berörda myndigheter, Försvarsmakten och regeringen och kan ge stöd och råd exempelvis vid hot om eller inträffade antagonistiska händelser med biologiska ämnen.

Forskningsområdet B-hot och verifikation innefattar tre huvudverksamheter:

Operativt stöd

handskbox
 • Bioberedskap - omhändertagande av prov med misstänkt farligt CBRNE-ämne
 • Biosäkerhet och bioskydd
 • Analysövningar
 • Analyser av bakterier, virus och toxiner
 • Stöd till Försvarsmakten
 • Stöd till Polisen och i internationella utredningar om biologiska brott

Teknikutveckling

handskar håller i ömtåligt prov
 • Mikrobiell forensik
 • Källspårning
 • DNA-sekvenseringstekniker
 • Provupparbetningsmetoder
 • Bevakning av tekniker med dubbla användningsområden (dual-use)
 • Utveckling av bioinformatiska analysflöden

Mikrobiella risker

provrör
 • Mikroorganismers överlevnad i miljön
 • Modellsystem för att studera mikroorganismer
 • Expertkunskap om farliga biologiska ämnen
 • Populationsgenetik och karakterisering
 • Stöd i nedrustning och icke-spridningsfrågor

CBRNE - Forensic Analytical Science Center

Ett av Europas få säkerhetsklassade CBRN-laboratorier som har tillstånd att ta emot och undersöka alla farliga ämnen med operativa rutiner för detta tillsammans med Polis­myndigheten. FOI har tillstånd att hantera farliga biologiska ämnen upp till säker­hets­nivå klass 3.

Internationellt laboratorienätverk

 FOI är en aktiv part i utvecklandet av ett biologiskt laboratorienätverk till stöd för utredningar av misstänkt avsiktlig användning av biologiska vapen inom ramen för FN:s generalsekreterarmekanism (UNSGM).

UNSGM, Secretary-General’s Mechanism for Investigation of Alleged Use of Chemical and Biological Weapons. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Poster

Forum för Beredskapsdiagnostik

Forum för Beredskapsdiagnostik (FBD) är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter, Folkhälsomyndigheten (FoHM), Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Livsmedelsverket (SLV) med syfte att stärka den svenska laboratorieberedskapen. De olika myndigheternas kompetens- och ansvarsområden kompletterar i mycket varandra och täcker tillsammans områdena humanmedicin, veterinärmedicin, foder, livsmedel (inklusive dricksvatten) och miljöprover.

Sök rapporter för Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Examensarbete och lediga jobb

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-03-11