Kontakt

Skydd

FOI har unik kompetens i Sverige för att modellera hela förloppet i kedjan källa, spridning och effekt om ett kemiskt, biologisk eller radioaktivt ämne läcker ut i luft, mark eller vatten. Spridningen påverkas bland annat av vindar och turbulens och genom att ta hänsyn till detta kan vi uppskatta vilka koncentra­tioner som kan förväntas av ämnet längs spridnings­vägen. Detta ger information om eventuella effekter på människor, vilka riskavstånd som bör gälla och andra komplexa frågeställningar som uppkommer i samband med läckage av farliga ämnen.

Spridningsmodell

Inom tekniskt CBR-skydd arbetar vi med följande områden:

Detektion av kemiska och biologiska ämnen

När farliga ämnen har spridits är behovet stort av snabba och säkra varningssystem för att upptäcka dessa och varna. Dessa system behöver vidare ge få falska alarm. FOI arbetar både med utveckling av detek­tions­instrument och utvärdering av kommersiella system. Försvars­makten och försvars­industrin är de främsta uppdragsgivarna inom området. FOI deltar i flera Vinnova- och EU-finansierade projekt inom området.

Genom att använda fysikaliska mätmetoder, ofta spektroskopiska, och matematiska modeller är det möjligt att detektera kemiska och biologiska ämnen både i luft och på ytor. FOI arbetar kontinuerligt med att förfina mätmetoderna inom detektionsområdet och bygger upp en verktygslåda med referensämnen.

FOI har som enda svenska aktör laboratorier för att hantera farliga ämnen och har också avancerad utrustning och övningsområden för storskaliga fältförsök.

Fysiskt skydd - kollektivt och personligt

FOI har avancerade mätsystem för att studera exponering av farliga ämnen i olika typer av skydd, till exempel filter för byggnader och fordon, skyddskläder och skyddsmasker.

Ett område som FOI har lång erfarenhet inom är läckage i dräkter och uniformer; hur pass bra de står emot farliga ämnen och vilka deras svaga punkter är. FOI bedriver egen forskning inom området, men gör också tester och utvärderingar av andra aktörers instrument och utrustning. FOI ger också expertstöd till Försvarsmakten vid val och inköp av fysiskt skydd.

Försvarsmakten är den största beställaren inom området men FOI får också enskilda beställningar från Försvarets Materielverk, FMV, försvarsindustrin och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Sanering - hur rent är rent?

FOI har kompetens inom sanering av kemiska och radioaktiva ämnen, från laboratorieskala till full skala.

Vi utvärderar bland annat saneringsämnen och saneringssystem. FOI kartlägger vilka nivåer av kontaminering som är acceptabla och ofarliga, och karaktäriserar dessa för att veta hur lång tid det tar innan det är tillräckligt rent.

Utöver uppdrag från Försvarsmakten deltar FOI även i flera EU-projekt inom området.

Mot bakgrund av behoven hos FOI:s huvud­kund har fokus legat på kemiska och biologiska stridsmedel samt radioaktiva partiklar. Men då modellerna är generiska finns det kompetens för att modellera spridning av andra ämnen, till exempel industri­kemikalier. FOI arbetar huvudsakligen i före­byggande syfte men även som stöd i samband med verkliga händelser och för att göra analyser i efterhand.

På FOI arbetar en grupp på cirka tio personer, främst fysiker och meteorologer, med spridnings­modellering. Genom att känna till fysikens lagar och hur man använder matematiska modeller och numeriska metoder är det möjligt för dem att modellera hela scenarier för spridning av farliga ämnen och dess effekter.

Verksamheten finansieras delvis via anslag från Försvars­departementet, men FOI har också uppdrag från Försvars­makten, Försvarets materielverk, Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap och Strål­säkerhets­myndigheten. Exempel på direktstöd till Försvarsmakten är riskavstånds­beräkningar för ett eventuellt utsläpp av ammoniak från en urea-fabrik i närheten av Campen i Masar-e-sharif i Afghanistan. Vi har även studerat svavelbranden i Al-Mishraq i Irak och sarin­attacken i Khan Sheikhun i Syrien. Vi stödjer även den civila beredskapen. FOI:s experter på området har till exempel varit inblandade i att undersöka riskerna då ett tåg lastat med klorgas spårade ur i Kungsbacka. Vi har även gjort bedömningar av var värmeverk placeras bäst för att få så lite utsläpp som möjligt över närliggande tätorter.

För att kunna göra heltäckande bedömningar av skade­effekterna på framförallt människor, till exempel vid inandning eller vid hud­kontakt, samarbetar vi bland annat med kemister, biologer och toxikologer, främst inom FOI.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-01